Høring: Kjøring i amfetaminrus kan få samme straffeutmåling som for alkohol

– Ruspåvirket kjøring er en av hovedårsakene til alvorlige trafikkulykker i Norge. I mange år har amfetaminer vært blant de stoffene som er påvist i høyest forekomst blant bilførere som er mistenkt for ruspåvirket kjøring, og stoffet som er påvist hos rekke bilførere som har vært involvert i trafikkulykker. Derfor ønsker vi nå faste grenser for straffeutmåling tilsvarende 0,5 og 1,2 promille for amfetaminer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har en referansegruppe ledet av Oslo Universitetssykehus, med deltagere fra blant annet landets fremtredende spesialister i klinisk farmakologi, utarbeidet rapporten «Revidering av forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.». I denne rapporten foreslås det blant annet straffeutmålingsgrenser tilsvarende 0,5 og 1,2 promille for amfetaminer.

Samferdselsdepartementet støtter referansegruppens vurderinger og konklusjoner i rapporten. Samferdselsdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i forskrift om faste grenser. Høringsfristen er 30. september 2021.

– Når vi vet at flere av de som er involvert i trafikkulykker har vært påvirket av amfetamin, og at dette er et økende problem, synes jeg det er på høy tid å likestille amfetaminbruk med alkohol, og sette faste straffeutmålingsgrenser også for dette rusmiddelet. Innføringen av faste grenser vil kunne øke trafikksikkerheten, bidra til likebehandling og til effektivisering i rettsbehandlingen, sier samferdselsministeren.

 

For mer informasjon, se: