Høring - Forskrift om endring i forskrift 20. januar 2012 nr. 85 om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende midler m.m. (forskrift om faste grenser).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2021

Vår ref.: 20/265

Høringsbrev (pdf)

Agder lagmannsrett

Akademikerne

AKT - Agder Kollektivtrafikk AS

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Oslo Universitetssykehus, seksjon for rettstoksikologisk fortolkning

Barne- og familiedepartementet

Borgarting lagmannsrett

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Den norske legeforening

Den rettsmedisinske kommisjonen

Domstoladministrasjonen

Eidsivating lagmannsrett

Fagforbundet

Farmakologisk avd. Haukeland Universitetssykehus

Farmakologisk avd. Oslo Universitetssykehus

Farmakologisk avd. St. Olavs hospital 

Finans Norge

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Frostating lagmannsrett

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gulating lagmannsrett

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Hålogaland lagmannsrett

Jernbanedirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kongelig Norsk Automobilklub

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsforeningen for Trafikkskadde

Landsorganisasjonen i Norge

Lastebileiernes forening

Luftfartstilsynet

MA - Rusfri trafikk

Nasjonalt folkehelseinstitutt

NHO Transport

Norges Automobil-Forbund

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Politilederlag

Norges Taxiforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges Transportforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk forening for klinisk farmakologi

Norsk Motorcykkel Union

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Opplysningsrådet for Veitrafikken

Oslo politidistrikt

Parat

Politidirektoratet

Politihøgskolen

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sivilombudsmannen

Statens havarikommisjon

Statens jernbanetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens rettstoksikologiske institutt

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens Trafikklærerskole

Statens vegvesen

Statsministerens kontor

Sysselmannen på Svalbard

Trafikkforsikringsforeningen

Trafikkforum AS

Trygg Trafikk

Utenriksdepartementet

Utrykningspolitiet

Yrkestrafikkforbundet