Høring om ny domstollov

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til ny lov om domstolene.

– I tillegg til at loven blir lettere å forholde seg til for dagens brukere, vil en mer fleksibel lov gi bedre rom for fremtidige endringer, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Ove André Vanebo (FrP).

Dagens domstollov er fra 1915, og store deler av den har stått uendret siden den ble vedtatt. For å utvikle en enklere og mer brukervennlig lov, fikk Tron L. Sundet, nestleder i Arbeidsretten, mandat til å gjennomfør en fullstendig revisjon og legge frem utkast til en helt ny lov. Utredningen sendes nå på høring sammen med et tilleggsnotat fra Domstoladministrasjonen, som blant annet forslår endringer i reglene om offentlighet i rettspleien.

Ved siden av moderniseringen av loven, foreslås blant annet også å endre reglene om forkynnelse av dokumenter i saker for forliksrådene. I motsetning til de ordinære domstolene, forkynner forliksrådet etter dagens regler sine dokumenter i vanlig postforsendelse uten mottakskvittering. Dette unntaket foreslås nå opphevet. 

– Departementet har ikke tatt endelig stilling til forslaget, men vil se på flere løsninger for styrking av rettssikkerheten for brukerne av forliksrådene, sier Vanebo.

Et bredt spekter av høringsinstanser er nå bedt om å komme med innspill innen 1. november 2016.