Forsiden

Høring - forslag til ny domstollov og endringer i forskrift om offentlighet i rettspleien

Nåværende domstollov er fra 13. august 1915. Loven fastsetter de ytre rammene for domstolenes virksomhet, og inneholder blant annet regler om domstolenes organisering, valg og utnevning av dommere, dommernes embets- eller vervsutførelse, disiplinærforhold, saksbehandling, offentlighet i rettspleien og om advokater og advokatvirksomhet. Siden vedtakelsen er det gjort betydelige endringer i loven. Lovstrukturen er imidlertid fortsatt den samme som på vedtakelsestidspunktet. Det er behov for å foreta en fullstendig lovteknisk revisjon av loven samt å gjøre noen innholdsmessige endringer.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2016

Vår ref.: 16/2758 ES GUH/bj

Høring – forslag til ny domstollov og endringer i forskrift om offentlighet i rettspleien


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring en enpersonsutredning fra Tron L. Sundet med forslag til ny domstollov m.m., samt et tilleggsnotat fra Domstoladministrasjonen. Tilleggsnotatet inneholder også forslag til endringer i forskrift 7. juni 2001 nr. 757 om offentlighet i rettspleien.

Nåværende domstollov er fra 13. august 1915. Loven fastsetter de ytre rammene for domstolenes virksomhet, og inneholder blant annet regler om domstolenes organisering, valg og utnevning av dommere, dommernes embets- eller vervsutførelse, disiplinærforhold, saksbehandling, offentlighet i rettspleien og om advokater og advokatvirksomhet. Siden vedtakelsen er det gjort betydelige endringer i loven. Lovstrukturen er imidlertid fortsatt den samme som på vedtakelsestidspunktet.

8. august 2012 ble Tron L. Sundet oppnevnt som utreder for å utarbeide utkast til ny domstollov. Ifølge mandatet skulle domstolloven gjennomgås med sikte på en lovteknisk totalrevisjon. I tillegg skulle det foreslås endringer av materielle regler i den grad gjeldende regler framsto som foreldede eller uhensiktsmessige. Mandatet i sin helhet er gjengitt på s. 63–65 i utredningen.

Sundets enpersonsutredning forelå 31. oktober 2014. Forut for høring har den blitt forelagt Domstoladministrasjonen, som i tilleggsnotat 9. desember 2015 har fremmet enkelte supplerende forslag. Herunder er det fremmet forslag til endringer i forskrift om offentlighet i rettspleien. På s. 1 i notatet er det nærmere redegjort for rammene for tilleggsnotatet.

Departementet ønsker høringsinstansens syn på de strukturelle og lovtekniske løsningene i lovforslaget i enpersonsutredningen, samt på de spørsmål om endringer i den materielle rettstilstanden som er behandlet i enpersonsutredningen og tilleggsnotatet.

Departementet har fra enkelte hold mottatt innspill om at det bør iverksettes lovarbeid med tanke på mer prinsipielle gjennomgåelser av de materielle reglene i domstolloven. Dette faller i utgangspunktet utenfor denne høringen. Høringsinstansene inviteres likevel til å komme med innspill om aktuelle tema og problemstillinger som på sikt bør vurderes nærmere utredet.

På den annen side kan det bli aktuelt å følge opp enkelte temaer særskilt før resten. For øyeblikket synes det mest nærliggende for forkynninger fra forliksrådet, se utredningen punkt 18.

Frist for å sende inn høringssvar er 1. november 2016.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet, fortrinnsvis per e-post, til: lovavdelingen@jd.dep.no. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

 

Med vennlig hilsen

Gustav Haver e.f.
fung. lovrådgiver

Berit Johansen
seniorkonsulent

Departementene
Statsministerens kontor

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Forliksrådene
Arbeidsretten
Jordskifterettene
Utmarksdomstolen for Finnmark

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Sametinget
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Disiplinærnemnda for advokater
Domstoladministrasjonen
Finnmarkskommisjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Innstillingsrådet for dommere
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Medietilsynet
Patentstyret
Politidirektoratet
Politidistriktene
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Statsadvokatene
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Tilsynsrådet for dommere
Tolldirektoratet
Trygderetten
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

NRK AS
Posten Norge AS

Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskulen i Volda
Høyskolen Kristiania
NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Nord universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Samisk høgskole
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø

Akademikerne
Aksjonærforeningen
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Dommerfullmektigforeningen
Finans Norge
Gjeldsoffer-alliansen
ICJ-Norge
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Juristforbund
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Kreditorforbund
Norsk Tjenestemannslag
Norsk Tollerforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Rettspolitisk forening
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
Tekna
Transparency International Norge
Virke Inkasso
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Gatejuristen
Juridisk Rådgivning for Kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge

Amedia
Fagpressen
Institutt for journalistikk
Landslaget for lokalaviser
Mediebedriftenes Landsforening
Norsk journalistlag
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Schibsted
TV2