Høring - forslag til ny domstollov og endringer i forskrift om offentlighet i rettspleien

Nåværende domstollov er fra 13. august 1915. Loven fastsetter de ytre rammene for domstolenes virksomhet, og inneholder blant annet regler om domstolenes organisering, valg og utnevning av dommere, dommernes embets- eller vervsutførelse, disiplinærforhold, saksbehandling, offentlighet i rettspleien og om advokater og advokatvirksomhet. Siden vedtakelsen er det gjort betydelige endringer i loven. Lovstrukturen er imidlertid fortsatt den samme som på vedtakelsestidspunktet. Det er behov for å foreta en fullstendig lovteknisk revisjon av loven samt å gjøre noen innholdsmessige endringer.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2016