Høring – forslag om ny domstollov og endringer i forskrift om offentlighet i rettspleien – tilleggsnotat

Departementet sendte 15. juni 2016 ut på høring forslag til ny domstollov samt endringer i forskrift om offentlighet i rettspleien. Som et tillegg til høringen sender departementet herved ut et forslag fra Domstoladministrasjonen. Forslaget går ut på at det i domstolloven inntas en uttrykkelig hjemmel for adgangs- og sikkerhetskontroll i domstolenes lokaler.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2016

Vår ref.: 16/2758 ES GUH/KBÅ/bj

Høring – forslag om ny domstollov og endringer i forskrift om offentlighet i rettspleien – tilleggsnotat  


Justis- og beredskapsdepartementet viser til høringsbrev 15. juni 2016 med forslag til ny domstollov og endringer i forskrift om offentlighet i rettspleien.

Etter at saken ble sendt på høring, mottok departementet vedlagte brev 1. juli 2016 fra Domstoladministrasjonen. I brevet foreslås det inntatt i domstolloven en bestemmelse om adgangs- og sikkerhetskontroll.

Domstoladministrasjonens forslag er utformet med tanke på endring av eksisterende domstollov. Departementet anser det imidlertid naturlig at forslaget også vurderes med henblikk på en eventuell ny lov. Forslaget sendes på denne bakgrunn på høring sammen med forslaget til ny domstollov mv. Som framholdt i høringsbrevet 15. juni 2016, kan det bli aktuelt å behandle enkelte tema i høringen før resten.

Ut fra strukturen i lovforslaget fra Tron L. Sundet, kan eventuelle bestemmelser om adgangs- og sikkerhetskontroll eksempelvis innarbeides gjennom et nytt kapittel i lovens fjerde del («Alminnelige regler om domstolenes virksomhet»). Det kan i så fall synes hensiktsmessig å plassere dette kapittelet i sammenheng med kapittel 15 («Om rettsmøter og rettsspråk») og 16 («Offentlighet i domstolene»).

Det bes om høringsinstansenes syn på det vedlagte forslaget, samt på spørsmålet om innplassering i forslaget til ny domstollov.

 

Frist for å sende høringssvar er 1. november 2016.

 

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater som ikke er oppført på listen.

 

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet, fortrinnsvis per e-post til: lovavdelingen@jd.dep.no. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publiser samme med øvrige høringsuttalelser.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

 

Gustav Haver e.f.

fung. lovrådgiver

 

Kristian Bårseth

rådgiver

Departementene
Statsministerens kontor

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Forliksrådene
Arbeidsretten
Jordskifterettene
Utmarksdomstolen for Finnmark

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Sametinget
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Disiplinærnemnda for advokater
Domstoladministrasjonen
Finnmarkskommisjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Innstillingsrådet for dommere
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Medietilsynet
Patentstyret
Politidirektoratet
Politidistriktene
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Statsadvokatene
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Tilsynsrådet for dommere
Tolldirektoratet
Trygderetten
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

NRK AS
Posten Norge AS

Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskulen i Volda
Høyskolen Kristiania
NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Nord universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Samisk høgskole
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø

Akademikerne
Aksjonærforeningen
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Dommerfullmektigforeningen
Finans Norge
Gjeldsoffer-alliansen
ICJ-Norge
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Juristforbund
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Kreditorforbund
Norsk Tjenestemannslag
Norsk Tollerforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Rettspolitisk forening
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
Tekna
Transparency International Norge
Virke Inkasso
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Gatejuristen
Juridisk Rådgivning for Kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge

Amedia
Fagpressen
Institutt for journalistikk
Landslaget for lokalaviser
Mediebedriftenes Landsforening
Norsk journalistlag
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Schibsted
TV2