Høring – forslag om ny domstollov og endringer i forskrift om offentlighet i rettspleien – tilleggsnotat

Departementet sendte 15. juni 2016 ut på høring forslag til ny domstollov samt endringer i forskrift om offentlighet i rettspleien. Som et tillegg til høringen sender departementet herved ut et forslag fra Domstoladministrasjonen. Forslaget går ut på at det i domstolloven inntas en uttrykkelig hjemmel for adgangs- og sikkerhetskontroll i domstolenes lokaler.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2016