Ikrafttredelse av ny forsvarslov

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Ny forsvarslov med forskrifter trer i kraft fra 1. juli 2017. I den nye loven er fire lover slått sammen til én, antall paragrafer er kraftig redusert og språket er forenklet.

Vernepliktsloven, heimevernloven, militærnekterloven og forsvarspersonelloven slås nå sammen til én lov. Samtidig med ikrafttredelse av den nye loven, vil også forskriftene tre i kraft. Forskriftene gir nærmere bestemmelser om blant annet rettigheter og plikter for vernepliktige, særbestemmelser for Heimevernet, samt bestemmelser om militært tilsatte og sivilt tilsatte i Forsvarsdepartementet og underliggende etater.

- Den nye loven med forskrifter gir oss et mer moderne regelverk som også er oppdatert og tilpasset dagens organisering av Forsvaret. Språket er forenklet og regelverkets innhold vil være lettere å forstå, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Den nye loven er en videreføring av gjeldende rett, og innebærer ikke endringer i tilsettingsvilkårene for militært tilsatte eller i organiseringen av Forsvaret.

Stortinget vedtok i juni 2016 en ny lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvarsloven). Loven er et resultat av samarbeid mellom Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Direktoratet for forvaltning og IKT, Språkrådet og Forsvaret.

 

Her kan du lese mer om den nye loven: