Historisk arkiv

Ny forsvarslov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen legger frem forslag til ny lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret. I den nye loven er fire lover slått sammen til én, antall paragrafer er kraftig redusert og språket er forenklet.

– Jeg er glad for at regjeringen i dag legger frem forslag til en helt ny forsvarslov for Stortinget. Et enkelt og forståelig regelverk er viktig for demokratiet, og det styrker rettssikkerheten til den enkelte, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Loven slår sammen vernepliktsloven, heimevernloven, militærnekterloven og forsvarspersonelloven. De tre eldste lovene, som er fra 1953 og 1965, har lenge vært modne for revisjon. Forsvarspersonelloven er fra 2004. Målinger viser at mange synes at dagens lovtekster er kompliserte, diffuse og vanskelig tilgjengelige. Ord som utskrivning, rulleføring og oppbud er uforståelige for mange, og det er tungvint å bla i fire forskjellige lover for å finne svar. En del bestemmelser er også utdaterte. I forslaget til ny forsvarslov har Forsvarsdepartementet gjort en omfattende forenkling av språket.

– Det nye lovforslaget gjør det enklere for vernepliktige og tilsatte i forsvarssektoren å finne frem til hvilke rettigheter og plikter de har, sier Eriksen Søreide.

Lovarbeidet inngår i prosjektet «Klart lovspråk» som er en del av regjeringens satsingsområde «En enklere hverdag for folk flest».

– Målet er en lov som er klar og presis, og enklere å forstå både for innbyggere og forvaltningen. Vi har prøvd ut en ny arbeidsform for å gjøre loven brukervennlig uten at det går på bekostning av innholdet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Lovforslaget er et resultat av samarbeid mellom Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Direktoratet for forvaltning og IKT, Språkrådet og Forsvaret.