Prop. 102 L (2015–2016)

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven)

Forsvarsdepartementet foreslår i denne lovproposisjonen en ny og moderne lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvarsloven). Loven er en revisjon og en sammenslåing av vernepliktsloven, heimevernloven, forsvarspersonelloven og militærnekterloven. Forslaget vil forbedre og forenkle regelverket om verneplikt og tjeneste i Forsvaret. Justis- og beredskapsdepartementet vil fortsatt ha forvaltningsansvaret for bestemmelser om fritak for tjeneste av overbevisningsgrunner.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget