Justering av forsvarsbudsjettet for 2020

Dette innholdet er mer enn 30 dager gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

Omgrupperingsproposisjonen legges frem for Stortinget i slutten av hver budsjettperiode. I denne proposisjonen foreslår regjeringen nødvendige endringer i budsjettet for forsvarsbudsjettet 2020. I år medfører forslaget til omgruppering en økning av forsvarsbudsjettet på om lag 100 millioner kroner.

Bakgrunnen for økningen er utelukkende økte inntekter. Dersom forslaget går gjennom, vil forsvarsbudsjettet 2020 være på 61,3 milliarder kroner etter omgrupperingen.

Omgrupperingen preges av utfordringer knyttet til Covid-19-pandemien og den svake norske kronen. Regjeringen foreslår tiltak for å håndtere disse utfordringene slik at forsvaret av landet påvirkes i minst mulig grad. I hovedsak er Forsvarets virksomhet gjennomført som planlagt med nødvendige tilpasninger.

Merutgifter og innsparinger som følge av pandemien

I 2020-budsjettet er det omdisponert om lag 263 millioner kroner internt på forsvarsbudsjettet knyttet til Forsvarets merutgifter i forbindelse med covid-19-situasjonen.

Merutgiftene knytter seg til smittevern, tiltak i forbindelse med innrykk til førstegangstjeneste og bistand til det sivile samfunn. Videre er det omdisponert omlag 166 millioner kroner internt for å dekke inn for økte valutautgifter i Forsvaret.

Merutgiftene er dekket med innsparinger som følge av pandemien; Sektoren har hatt lavere utgifter til reiser, kurs, konferanser, drivstoff og øvelser, og departementet og Forsvaret satte tidlig i gang med å planlegge for merutgiftene som kom som et resultat av pandemien.

Merutgifter som følge av svak krone

Den svekkede norske kronen har gitt betydelige merutgifter for materiellinvesteringene i 2020. Disse merutgiftene er blant annet dekket inn av midler som var budsjettert til flerårige investeringsprosjekter som ikke kom til utbetaling i 2020 på grunn av justerte fremdriftsplaner.

Her finner du prop. 38s

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-38-s-20202021/id2786349/