Klimamålene kan nås, men krever rask og samordnet innsats på alle felt

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide mottar i dag rapporten "Klimatiltak i Norge mot 2030" fra Miljødirektoratet. Rapporten, som er lagd på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, ser på potensialet for utslippsreduksjoner, tiltak, barrierer og mulige virkemidler for å nå klimamålene for 2030.

- Rapporten er viktig for regjeringens arbeid med en helhetlig klimapolitikk som skal omstille Norge til et lavtslippssamfunn. Den gir viktig kunnskap om hvilke konkete tiltak som vil ta oss til 2030-målet om 55% kutt i hele økonomien, og hvilke barrierer som må bygges ned for å nå dit, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Rapporten viser at utslippene kan mer enn halveres innen 2030, med løsninger og teknologi som er kjent i dag. Den viser samtidig at mye må skje samtidig og raskt om vi skal lykkes med dette. Ettersom de fleste klimatiltakene som presenteres i rapporten også har flere barrierer som må bygges ned før tiltakene får full effekt, vil sjelden ett virkemiddel være tilstrekkelig.

Rapporten vil bli oppdatert årlig og danne et viktig kunnskapsgrunnlag for Klimastatus og -plan, også kalt Grønn bok, som legges fram som en del av det årlige statsbudsjettet. Dokumentet summerer opp klimapolitikken til regjeringen og staker ut kursen mot klimamålene.

- Rapporten viser at elektrifisering, mer fornybar kraft, energieffektivisering og karbonfangst og lagring er blant tiltakene som vil framskynde de største kutt i klimagassutslippene. Alt dette er tiltak regjeringen arbeider aktivt med. Samtidig er det tydelig at vi både vil trenge mye ny poltikk og raskere tempo i omstilling for å lykkes, og at dette vil kreve kunnskap, lederskap og vilje til å ta tydelige valg, sier Eide.

Rapporten inneholder en overordnet analyse av mulighetene for utslippskutt og egne kapitler for de ulike sektorene. Det er også utarbeidet tiltaksark som beskriver mulighetene for reduksjon i utslippene, barrierer for at tiltakene utløses og mulige virkemidler.

- Rapporten er både optimistisk og ærlig. Optimistisk, fordi den viser at det er fullt mulig å nå klimamålene. Ærlig, fordi den viser at alle sektorer må bidra, og at vi ikke har noen tid å miste. Den gir Regjeringen, Stortinget og offentligheten et viktig verktøy for å forstå potensialet for utslippskutt og omstilling i alle deler av økonomien, hvilke barrierer vi må bygge ned, og hvilke tiltak som vi kan sette i verk. Rapporten gir derved nødvendig underlag for stadig å videreutvikle politikken for å kutte utslipp og omstille Norge, sier Eide.

Rapporten bygger videre på tidligere analyser. De viktigste er Klimakur 2030 (publisert i 2020), Klimatiltak under innsatsfordelingen (publisert i 2022), Grønn Omstilling (publisert i 2022) og Tiltaksanalyse for skog- og arealbrukssektoren (publisert i 2023).

Rapporten er tilgjengelig her.