Koronasituasjonen: Justis- og beredskapsministerens orientering 9. desember 2020

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

Kjære alle sammen, god onsdag.

I høst har vi stått oppi den andre smittebølgen.

Det betyr at vi har måttet stenge ned igjen mange av de tjenestene vi åpnet opp i sommer, fordi vi måtte sørge for at smittesituasjonen ikke gikk ut av kontroll.

Og selv om vi ikke er i mål enda, så har jeg lyst til å takke alle for den innsatsen som er lagt ned denne høsten.

Så håper vi at den positive utviklingen fortsetter, slik at vi igjen kan åpne opp.

**

Da vi stod overfor samme situasjon i mars, stengte vi i praksis ned alt.

Det trengte vi ikke denne gangen, fordi vi alle kunne bygge på de erfaringene vi gjorde under den første bølgen.

Når vi nå så økt importsmitte, måtte vi raskt få på plass nye tiltak for å hindre at personer tok med seg smitte fra utlandet inn i Norge.

Men i motsetning til i mars, så slapp vi denne gangen å nekte innreise til Norge for en rekke grupper.

I stedet lagde vi regler som sa noe om hvordan karantenen skulle gjennomføres.

Reglene kom raskt på plass, og vi ser heldigvis at smittetallene er på vei ned igjen.

Så har noen av reglene fått kritikk, de oppleves som urettferdige.

Det har jeg forståelse for, og derfor er jeg også glad for at vi i dag kommer med forslag til endringer i reglene for karantenehotell.  

**

Hovedregelen blir fortsatt at de som ankommer Norge fra røde land må oppholde seg på karantenehotell i karntenetiden.

Unntak gjelder de som er bosatt i Norge eller eier bolig i Norge.

Vi foreslår nå at også de som kan dokumentere leieforhold i Norge, men som ikke er bosatt i Norge, kan oppholde seg der i karantenetiden.

Så foreslår vi også at personer som verken er bosatt eller eier eller leier bolig, i karantenetiden kan oppholde seg på et «egnet sted» dersom de enkelt kan dokumentere at karantenereglene følges.

Det betyr et oppholdssted med enerom, tilgang til eget toalett, eget kjøkken eller matservering, og det må være mulig å unngå nærkontakt med andre.

Personer i samme husstand som reiser sammen til Norge, kan være i innreisekarantene på samme oppholdssted.

Vi ønsker å få endringer på plass så raskt som mulig, og vil i løpet av ettermiddagen sende endringsforslagene på høring, med 48 timers høringsfrist. Endringene skal så fastsettes så raskt som mulig etter høringen, senest i løpet av helgen.

Dagens regler vil fortsatt gjelde inntil disse endringene er på plass.

Og så er det viktig å presisere: Ordningen med karantenehotell gjelder bare krav til hvor karantenen skal gjennomføres.

Personer som kommer til Norge fra røde land må i innreisekarantene i 10 døgn – uavhengig av om dette skjer på karantenehotell, hjemme eller på annet egnet oppholdssted.

Og det er fortsatt slik at brudd på karantene reglene kan føre til høye bøter.

Men nå håper vi altså at disse endringen vil gjøre det enklere for folk – uten at det går utover smittevernet. 

Vi vil utarbeide et skjema som må benyttes for å dokumentere at boligen en skal være i under karantenen er egnet. Dette skjemaet og mer informasjon vil man snart finne på helsenorge.no og på regjeringens korona-nettsider.

**

I forbindelse med jul og nyttår vet vi at mange reiser inn og ut av landet.

Derfor vil helsemyndighetene kommunisere ut informasjon om karantenereglene ved innreise til Norge i flere kanaler.

I tillegg til informasjon på flere språk på nett, vil det bli sendt ut SMSer.

En sms før jul til alle utenlandske mobiler i Norge med opplysninger på eget språk om karanteneregler.

En sms til alle norske mobiler som befinner seg i utlandet i julen, og en sms etter jul til de samme mottakerne for å minne om karantenereglene når de kommer tilbake til Norge.

Målgruppene er alle innreisende til Norge, utenlandske arbeidstakere, utenlands-studenter og andre nordmenn i utlandet, norske borgere som reiser til utlandet i jula og utenlandske besøkende til Norge.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er allerede i gang med målrettede kampanjer rettet mot disse gruppene med karanteneinformasjon på mange språk distribuert i mange kanaler.

På ankomststedene vil det også bli delt ut små kort med QR-kode som lenker direkte til relevant informasjon på flere språk.

**

Så litt om lofotfisket.

I forbindelse med sesongfiske i Lofoten ankommer det tre- til fire tusen sesongarbeidere, i hovedsak fra Øst-Europa.

Det har den siste tiden derfor vært gjennomført flere møter mellom ulike relevante aktører og vi jobber nå med å lage en egen tiltaksplan for å redusere risikoen for smitte under sesongfiske i Lofoten.

Denne planen vil inkluderer tiltak i flere sektorer, herunder justis, helse, næring- og fiskerisektor. Tiltakene vil være nasjonale, regionale og lokale.

Så er det slik at fiskerinæringen selv må ta et ansvar for at sesongarbeiderne har tilfredsstillende boforhold og fortløpende holde lokale myndigheter orientert.

Fylkesmannen i Nordland har gjennom utvalgte vertskommuner etablert karantenehoteller i regionen. Det store antallet sesongarbeidere vil utfordre kapasiteten til karantenehotellene. Dette følges opp av DSB.

Helsemyndighetene følger opp egen kapasitet i regionen.

Politiet vil ha en aktiv grensekontroll i hele regionen slik at det kun er arbeidere med gyldig dokumentasjon fra oppdragsgiver som gis innreise.

**

Til slutt i dag vil jeg nevne at vi jobber med å etablere et digitalt system for reiseregistrering for å bedre smittekontrollen inn i landet.

Her skal de som ønsker å komme til Norge registrere informasjon om blant annet navn, kontaktopplysninger, karantenested og eventuelt arbeidsgiver.

Hovedregelen er at alle som skal passere grensen, også norske statsborgere, skal registrere seg i systemet.

Systemet vil ha stor nytteverdi for helsesektoren i smittevern- og smittesporingsarbeidet, men også for politiet og arbeidstilsynet i jobben deres med å ettergå brudd på karantenebestemmelser.

Vi må komme tilbake til detaljene rundt denne løsningen, men vi tar sikte på å innføre systemet fra 1. januar 2021.

**

Og med det, gir jeg ordet til helse- og omsorgsminister Bent Høie.