Krav om bakgrunnssjekk av personell

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut høringsnotat med forslag til endringer i helselovgivningen, for å kunne sjekke bakgrunnen til personell i kritiske stillinger og funksjoner i helse- og omsorgssektoren, utover det som følger av sikkerhetsloven.

Departementet foreslår også endringer for å kunne begrense deling av enkelte store sett med helsedata, av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser.

Flere aktører i helse- og omsorgsektoren drifter og forvalter informasjonssystemer, hvor det behandles store datasett med person- og helseopplysninger som ikke er sikkerhetsgradert informasjon. De aktuelle systemene er heller ikke definert som skjermingsverdig etter sikkerhetsloven, og sikkerhetsloven er derfor ikke direkte anvendbar.

– Vi foreslår disse endringene for å være sikre på at både person- og helseopplysninger er bedre beskyttet. Ved å innføre krav om bakgrunnssjekk kan vi være tryggere på at sensitiv informasjon blir håndtert på egnet måte, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.

Forslaget berører primært stillinger eller roller hvor potensialet for skade som følge av tilgang til IKT-systemer er stort. Dette er typisk driftspersonell som har høyt tilgangsnivå eller kontroll over virksomhetens IKT-systemer, sikkerhetspersonell og annet personell som har tilgang til store datasett med person- og helseopplysninger. Departementet foreslår at også forskere med tilgang til store datasett kan omfattes. Videre vil utviklere av kritiske løsninger kunne omfattes.

Å sikre et forsvarlig sikkerhetsnivå er nødvendig fordi potensialet for skade er stort, og misbruk vil kunne true helse- og omsorgstjenestens evne til å ivareta sine oppgaver og befolkningens helse og sikkerhet, i tillegg til nasjonale sikkerhetsinteresser. Ved å stille krav om at personell i kritiske stillinger og funksjoner er vurdert sikkerhetsmessig skikket, forsikrer vi oss om at personell i kritiske stillinger har den nødvendige påliteligheten, lojaliteten og dømmekraften som stillingene forutsetter.

Sammensatte trusler er egnet til å ramme samfunnet bredt. Trusselaktører bruker bevisst ulike virkemidler for å få innpass i verdikjeder. Departementet forventer at dette vil vedvare og tilspisse seg. Tilgang til informasjon kan være en aktørs forsøk på å oppnå kontroll eller betydelig innflytelse. Dette vil kunne påvirke helsetjenestens evne til å levere trygge og gode tjenester, og utgjøre en trussel overfor både befolkningen og nasjonale sikkerhetsinteresser. Det er viktig at vi har mulighet til å identifisere aktuelle trusler, vurdere konsekvensene og begrense trusselaktørenes spillerom.