Krav om selvforsørgelse for å få varig opphold i Norge

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fra og med 1. september 2017 stilles det krav til utlendinger om at de må ha vært selvforsørget de siste tolv månedene for å kunne få rett til permanent oppholdstillatelse i Norge.

– Utlendinger som ønsker varig opphold i Norge må kunne forsørge seg selv. De må kunne delta i det norske samfunnet gjennom arbeid eller utdanning. Jeg mener dette vil virke positivt for integreringen, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Stortinget vedtok lovbestemmelsen i juni 2016, og nå har Justis- og beredskapsdepartementet vedtatt en ny bestemmelse i forskriften som fastsetter nærmere vilkår for når kravet anses oppfylt og hvilke unntak som skal gjelde.

– Vi gjør unntak for grupper der et slikt krav vil være helt urimelig, og vil derfor selvfølgelig ikke kreve dette av barn, utlendinger over 67 år, varig uføre og utlendinger som har fått selvstendig oppholdstillatelse som følge av mishandling i samlivet, sier innvandrings- og integreringsministeren.

Det skal stilles krav om at utlendingen de siste tolv månedene har hatt arbeidsinntekt eller mottatt visse ytelser (f.eks. sykepenger eller arbeidsavklaringspenger) tilsvarende 82 % av lønnstrinn 19 (p.t. kr 238 784). Mottatt studielån eller stripend tilsvarende basisstøtten for høyere utdanning i Lånekassen eller full introduksjonsstønad for deltakelse i introduksjonsprogrammet vil også være tilstrekkelig. Som hovedregel kan utlendingen ikke ha mottatt økonomisk sosialhjelp i denne tolvmånedersperioden.

Kravet om selvforsørgelse kommer i tillegg til kravene om at utlendinger, på visse vilkår, må beherske et minimum av norsk muntlig og bestå prøve i samfunnskunnskap for å få varig opphold i Norge. Disse kravene trådte i kraft 1. januar 2017.

G-04/2017 – ikrafttredelse av utlendingsforskriften § 11-11 – krav om selv-forsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 62 første ledd bokstav f