G-04/2017 – ikrafttredelse av utlendingsforskriften § 11-11 – krav om selv-forsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 62 første ledd bokstav f

Justis- og beredskapsdepartementet har gjort endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften).

Departementet viser til at Stortinget våren 2016 vedtok endringer i reglene om permanent oppholdstillatelse[1], herunder at det skal innføres krav om at utlendingen har vært selvforsørget de siste tolv månedene for rett til permanent oppholdstillatelse i Norge, se utlendingsloven (utl.) § 62 første ledd bokstav f, som trer i kraft 1. september 2017.

Departementet har vedtatt en ny bestemmelse i utlendingsforskriften (utlf.) § 11-11 som fastsetter nærmere vilkår for når kravet om selvforsørgelse anses oppfylt og hvilke unntak som skal gjelde. Forskriftsbestemmelsen trer i kraft 1. september 2017.

1.           Vilkår (utlf. § 11-11 første og annet ledd)

Departementet bemerker innledningsvis at kravet om selvforsørgelse etter utl. § 62 første ledd bokstav f innebærer at det er utlendingen selv som må oppfylle kravet. Det stilles imidlertid ikke krav om at utlendingen har hatt arbeidsinntekt/midler i alle de siste tolv månedene, så lenge inntekten/midlene i denne perioden totalt sett er av tilstrekkelig omfang. Dersom utlendingen på vedtakstidspunktet ikke lenger oppfyller kravet om selvforsørgelse, men hvor dette var tilfellet på søknadstidspunktet, anses vilkåret likevel oppfylt, så fremt de øvrige vilkårene for permanent oppholdstillatelse er oppfylt.

Inntekt/midler som oppfyller vilkåret om selvforsørgelse:

1.                  Arbeids- eller næringsinntekt tilsvarende 82 % av lønnstrinn 19, jf. utlf. § 11-11 første ledd bokstav a
Inntektskravet på 82 % av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ tilsvarer fra 1. mai 2017 kr 238 784. Inntekt fra heltidsarbeid skal som hovedregel anses tilstrekkelig. Dette innebærer at dersom utlendingen arbeider i heltidsstilling, men med lavere inntekt enn hva som regnes som «tilstrekkelig», anses kravet som hovedregel likevel oppfylt. Deltidsstillinger som til sammen utgjør en heltidsstilling skal også som hovedregel anses tilstrekkelig. Inntekten må som et minimum tilsvare lovlig minstelønn i visse yrker[2]. Med «næringsinntekt» menes tilfeller der en selvstendig næringsdrivende har midler fra drift av næringsvirksomhet.

2.                  Pensjon eller andre faste, periodiske ytelser tilsvarende 82 % av lønnstrinn 19, jf. utlf. § 11-11 første ledd bokstav b
Bestemmelsen skal forstås på samme måte som utlf. § 10-7 første ledd bokstav b (krav om underhold ved førstegangs søknad i andre saker enn familieinnvandring), der eksempler på ytelser som regnes som inntektskilde er renteinntekter og faste inntekter fra forsikringsoppgjør, avtalefestet pensjon/private pensjonsordninger, utbetaling gjennom livsforsikringsordninger og leieinntekter[3].

3.                  Sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, alderspensjon, dagpenger, arbeidsavklaringspenger eller stønad til enslig mor eller far etter folketrygdloven tilsvarende 82 % av lønnstrinn 19, jf. utlf. § 11-11 første ledd bokstav c
Med «alderspensjon» menes tilfeller der utlendingen tar ut pensjon før fylte 67 år (personer over 67 år er unntatt, jf. utlf. § 11-11 tredje ledd bokstav d). Andre ytelser etter folketrygdloven enn dem som er nevnt her, anses ikke som selvforsørgelse.

4.                  Studielån eller stipend tilsvarende basisstøtten for høyere utdanning i Lånekassen, jf. utlf. § 11-11 første ledd bokstav d
Bestemmelsen skal forstås på samme måte som utlf. § 10-7 bokstav d, der det etter fast praksis stilles krav om at utlendingen må ha midler tilsvarende basisstøtten for høyere utdanning i Lånekassen (kr 111 657 for undervisningsåret 2017–2018)[4]. Deltidsstudenter må kunne fylle det ordinære inntektskravet, men lån og/eller stripend kan utgjøre en del av den samlede inntekten, jf. utlf. § 11-11 første ledd bokstav f.

5.                  Full introduksjonsstønad etter introduksjonsloven, jf. utlf. § 11-11 første ledd bokstav e
Deltakelse i introduksjonsprogrammet (som er på heltid) gir rett til introduksjonsstønad, som er på 2 G i året (p.t. kr 187 268). Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad. Dersom utlendingen de siste tolv månedene har mottatt introduksjonsstønad tilsvarende 2 G i året eller 2/3 stønad (for deltakere under 25 år), anses kravet oppfylt.

6.                  Kombinasjon av inntekt/midler tilsvarende 82 % av lønnstrinn 19, jf. utlf. § 11-11 første ledd bokstav f
Kravet om selvforsørgelse anses også oppfylt dersom utlendingen de siste tolv månedene har hatt inntekt/midler gjennom en kombinasjon av bokstavene a - e tilsvarende 82 % av lønnstrinn 19.

Det stilles som vilkår at utlendingen de siste tolv månedene som hovedregel ikke kan ha mottatt økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven, jf. utlf. § 11-11 annet ledd. Dette gjelder likevel ikke dersom stønaden er utbetalt som supplerende sosialhjelp, eller i påvente av trygdeytelser som nevnt i utlf. § 11-11 første ledd bokstav c eller bostøtte etter bustøttelova. Det presiseres at vilkåret bare gjelder for søkeren selv (og ikke for ev. familiemedlemmer). Søkere som de siste tolv månedene har hatt inntekt på over 300 000 kr før skatt, kan legge ved en egenerklæring på at han eller hun ikke har mottatt økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven i denne perioden.

2.           Unntak (utlf. § 11-11 tredje og fjerde ledd)

Hvilke grupper som er unntatt fra kravet om selvforsørgelse:

1.                  Barn, jf. utlf. § 11-11 tredje ledd bokstav a
Med barn menes personer som på vedtakstidspunktet er under 18 år.

2.                  Elever i videregående skole, jf. utlf. § 11-11 tredje ledd bokstav b
Unntaket gjelder for elever over 18 år i videregående skole, jf. at barn er unntatt etter utlf. § 11-11 tredje ledd bokstav a, jf. over.

3.                 Fulltidsstudenter ved høyere utdanning, jf. utlf. § 11-11 tredje ledd bokstav c
Utlendingen må kunne dokumentere at han eller hun har vært fulltidsstudent ved høyere utdanning de siste tolv månedene.

4.                  Utlendinger over 67 år, jf. utlf. § 11-11 tredje ledd bokstav d
Utlendingen må ha fylt 67 år på vedtakstidspunktet for å være omfattet av unntaket.

5.                  Utlendinger som har rett til uføretrygd fra folketrygden, jf. utlf. § 11-11 tredje ledd bokstav e
Utlendingen må kunne dokumentere i vedtak fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV) at han eller hun har rett til uføretrygd fra folketrygden, jf. folketrygdloven kapittel 12.

6.                  Utlendinger som de siste tolv månedene ikke har vært i stand til å arbeide utover 50 % på grunn av sykdom, skade eller lyte, jf. utlf. § 11-11 tredje ledd bokstav f
Utlendingen må kunne fremlegge dokumentasjon fra NAV eller legeerklæring som sannsynliggjør at han eller hun ikke har vært i stand til å utføre inntektsgivende arbeid utover 50 % de siste tolv månedene.

7.                  Utlendinger som har fått oppholdstillatelse i Norge som følge av mishandling i samlivet, jf. utlf. § 11-11 tredje ledd bokstav g
Utlendinger som har fått selvstendig oppholdstillatelse etter utl. § 53 første ledd bokstav b er unntatt fra kravet om selvforsørgelse.

8.                  Adgang til å gjøre unntak dersom særlige grunner taler for det, jf. utlf. § 11-11 fjerde ledd
Unntaksadgangen kan for eksempel være aktuell i saker der utlendingen kan dokumentere at han eller hun over lengre tid aktivt har forsøkt å komme i arbeid eller heltidsarbeid, uten å lykkes. Videre kan det være aktuelt å gjøre unntak overfor forsørgere i barnerike familier eller aleneforsørgere som arbeider deltid for å kunne følge opp barna i det daglige. Departementet understreker at unntaksadgangen i utlf. § 11-11 fjerde ledd kun er ment å gjelde tilfeller der det vil være særlig urimelig å forvente at utlendingen vil kunne oppfylle kravet om selvforsørgelse etter utl. § 62 første ledd bokstav f.

3.           Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Forskriftsendringene trer i kraft 1. september 2017.

Utlendingsforskriften § 11-11 gjelder for søknader som fremmes 1. september 2017 eller senere.

Med hilsen

Anne Kari Braathen (e.f.)
fung. avdelingsdirektør
                                                                            Tonje A. Falch-Nevand
                                                                             seniorrådgiver

 

                   

Vedlegg: Endringsforskrift[1] Jf. lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II).

[2] Se lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven).

[3] Se UDIs rundskriv RS 2010-118.

[4] Se UDIs rundskriv RS 2010-101V1.