Krisescenarioer 2016: Regnflom i by

I dag fikk Justis- og beredskapsdepartementet risikoanalysen «Regnflom i by» oversendt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Analysen beskriver et nytt scenario som det norske samfunnet bør planlegge for.

– I løpet av de senere år har det vært en rekke situasjoner hvor kraftig nedbør har medført store skader i Norge. Vi må være forberedt, og analysen  vi i dag har fått gir et godt grunnlag, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

I arbeidet med krisescenarioer, analyserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap svært alvorlige hendelser samfunnet bør kunne forebygge og håndtere konsekvensene av. Den nye delrapporten gir, sammen med tidligere versjon av Nasjonalt risikobilde, en oversikt over totalt 23 ulike scenarioer.

– Vi er nødt til å erkjenne risikobildet for å kunne sørge for god beredskap, sier beredskapsministeren.

Scenariet « Regnflom i by» foretar en risikoanalyse av flom og skred i Drammen som følge av et voldsomt styrtregn. Analysen peker på følger for kritiske samfunnsfunksjoner og vurderer samfunnskonsekvensene. Den redegjør også for mulige tiltak som kommuner, fylkeskommuner og sentrale myndigheter kan iverksette for å redusere risikoen.

Krisescenarioer  2016 inneholder også en oppdatert risikoanalyse av varslet fjellskred i Åknes. Rapportene vil bli sendt til relevante departementer og underliggende virksomheter.

Risikoanalyse av regnflom i by (pdf)

Risikoanalyse av varslet fjellskred i Åknes (pdf)

Til toppen