KVU Kirkenes: Kvalitetssikringsrapport er klar

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Konseptvalgutredning for E6 Høybuktmoen – Kirkenes i Sør-Varanger kommune i Finnmark handler om utvikling av transportinfrastrukturen i Kirkenes-området. Etatenes forslag til løsning har nå vært til vurdering hos en ekstern kvalitetssikrer og på lokal høring. Nå setter vi i gang den politiske behandlingen av saken, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen sammen med Kystverket, Avinor og Jernbaneverket utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for transportinfrastruktur i Kirkenes-området: (KVU Kirkenes).

KVU Kirkenes beskriver mulige strategier for lokalisering av stamnetthavn i Kirkenes med nødvendig veitilknytning. KVU-en berører flere sentrale problemstillinger i Kirkenesområdet, også utover det som handler direkte om samferdsel. Dette gjelder særlig næringsutvikling, Forsvarets behov og reindriftsnæringen. 

Statens vegvesen har stått for alminnelig lokal høring av KVU-en, og den har vært til ekstern kvalitetssikring (KS1).  Denne ble utført av kvalitetssikringsgrupperingen Holte Consulting AS/Samfunns- og næringslivsforskning AS/A-2 Norge AS/Proba Samfunnsanalyse AS. 

Samferdselsdepartementet har dessuten gjennomført konsultasjoner med berørte reinbeitedistrikter og Sametinget. 

Samferdselsdepartementet går nå gjennom de ulike vurderingene i saken. Disse vil danne grunnlag for regjeringens behandling av valg av overordnede linjer for videre planlegging i Kirkenes-området.

Kvalitetssikringsrapport for KVU Kirkenes