Landbruks- og matminister Pollestad holdt hilsningstale på Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) landsmøte 2024

Fredag 14. og lørdag 15. juni avholdt Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) landsmøte for 2024 på Røros. Landsmøtet er NRLs høyeste myndighet, og her deltar delegater fra alle NRLs lokallag.

Pollestad orienterte landsmøtet om flere av sakene som departementet jobber med for tiden, blant annet Reindriftsavtalen for 2024/2025 og arbeidet med en helhetlig revisjon av reindriftsloven. Statsråden trakk frem deltakelsen på Internationale Grüne Woche (IGW) og Bocuse d`Or Europe som to høydepunkt så langt i hans statsrådsperiode. Den samiske reindriften og reinkjøtt hadde en sentral plass under begge arrangementene.

– Valget av reinkjøtt som en av hovedingrediensene under europafinalen til Bocuse d`Or i Trondheim plasserte reinkjøttet der det hører hjemme – blant eliten av råvarer. Utvelgelsen viser at reindriften kan levere kvaliteter som etterspørres av det ypperste av moderne kokkekunst. På ny bidro kokker, reindriftsungdom, representanter fra næringen og bedriftene til å løfte reinkjøttet og reindriftsnæringen, konstaterte en fornøyd Pollestad.

Statsråden var også innom flere av utfordringene som reindriftsnæringen står i. Fosen-saken og den fremforhandlede meklingsløsningen var et tema, i tillegg var beitekriser som en konsekvens av klimaendringer og rovviltproblematikk tema. Tap av rein til rovvilt er en av hovedårsakene til lav produksjon og lønnsomhet i mange reinbeitedistrikt.

– Vi kan ikke akseptere dagens situasjon hvor enkelte reinbeitedistrikt må få erstattet opp mot halvparten av kalveproduksjonen som tap til rovvilt. Det går ut over produksjonen og lønnsomheten i næringen, det er en betydelig psykisk belastning for familiene som opplever store tap, i tillegg til at det er en utfordring for dyrevelferden, sa landbruks- og matministeren.

Under landsmøtet var landbruks- og matministeren også med å dele ut prisen som årets unge reindriftsutøver for 2024 til Johan Mahtte Eira fra Fávrrosordna reinbeitedistrikt i Vest-Finnmark reinbeiteområde.

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL)

Norske Reindriftsamers Landsforbund (Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi / Nøørjen Saemiej Rijhkesiebrie) er en nasjonal nærings- og interesseorganisasjon for reindriftssamer stiftet i 1947. NRL har forhandlingsrett med staten om den årlige reindriftsavtalen. NRLs mål er å fremme reindriftsamenes interesser, økonomisk, faglig, sosialt og kulturelt. NRL skal arbeide for samhold blant reindriftsamene og for at reindriftsamene skal styre utviklingen av næringen.

NRL har 8 lokallag og alle er representert i landsstyret. Lokallagene er Varanger Reinsamelag, Polmak Flyttsamelag, Karasjok flyttsamelag, Kautokeino flyttsamelag, Troms Reindriftsamers Fylkeslag, Nordland Reindriftssamer, Nord-Trøndelag Reinsamelag og Sør-Trøndelag og Hedmark Reinsamelag.

I tillegg har NRL et ungdomsutvalg hvor reindriftsungdom fra alle lokallagene er representert.