Lavere strømpris vil gi lavere trekk i rammetilskuddet til kraftkommuner

Strømprisene i 2023 ligger an til å bli langt lavere enn anslagene fra i fjor høst. – Dette er svært gledelig for både folk, bedrifter og mange kommuner i Norge. Når strømprisen går ned må imidlertid også trekket i rammetilskudd for kraftkommunene reduseres, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Statsråden har i dag sendt brev til alle de berørte kommunene og fylkeskommunene og informert om at trekket vil bli justert i tråd med oppdaterte anslag for strømprisene i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

- Regjeringen mener det er rimelig at kommuner og fylkeskommuner som har ekstraordinære inntekter som følge av høye strømpriser, må bidra av disse merinntektene til fellesskapet i den ekstraordinære situasjonen vi nå står i. Men som vi hele tiden har påpekt, så må trekket stå i et rimelig forhold til de merinntekter man faktisk kan realisere, understreker Gjelsvik.

Ved behandlingen av statsbudsjettet vedtok Stortinget et ettårig trekk i rammetilskuddet på tre milliarder kroner fra disse kommunene. Etter at innretningen på trekket ble foretatt, har både spotprisene og terminprisene for resten av 2023 gått betraktelig ned. Regjeringen varslet allerede i statsbudsjettet at den ville se an utviklingen og komme tilbake til Stortinget om saken ved behov.

− Etter at Stortinget vedtok budsjettet og departementet fastsatte fordelingen av trekket så har strømprisene i Norge gått vesentlig ned. Det skal vi være glade for. Samtidig ligger da inntektene for mange kraftkommuner an til å bli vesentlig lavere enn forventet, og forutsetningene for trekket er dermed vesentlig endret. Det tar vi konsekvensen av, sier Gjelsvik.

Oppdateringen av årsanslagene for strømprisene vil baseres på historiske priser for 2023 og terminpriser for gjenværende deler av året. På samme måte vil det kunne foretas en ny justering av trekket i rammetilskuddet i forbindelse med nysaldert budsjett mot slutten av året.

 

Kommunal- og distriktsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00