Lovendring om Forsvarets bistand til andre enn politiet

Forsvarsdepartementet ønsker klar hjemmel for Forsvarets bistand til andre offentlige myndigheter enn politiet og til andre beredskapsaktører.

Illustrasjonsfoto for samarbeid flere etater
Også andre enn politiet kan be om bistand fra Forsvaret. Illustrasjonsbilde. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret.

Regjeringen har fremmet et forslag til Stortinget om å endre forsvarsloven. Endringen vil gi en klar hjemmel for å fastsette forskrift om Forsvarets bistand til andre offentlige myndigheter enn politiet og til andre beredskapsaktører. Saken ble behandlet av Stortinget på tirsdag og vedtatt ved førstegangsvotering i dag.

Forsvaret kan i dag yte bistand både til politiet og andre offentlige myndigheter. Slik bistand har vært gitt i flere år. Med det nye forslaget får også andre beredskapsaktører mulighet til å be Forsvaret om bistand. Dette kan være både offentlige og private selskaper. Kravet er at de må ha et definert ansvar for samfunnssikkerhet, kritiske samfunnsfunksjoner eller kritisk infrastruktur.

- Jeg mener at en slik lov- og forskriftsregulering vil komplettere reguleringen av Forsvarets bistand, skape større forutsigbarhet og lede til mer enhetlig praksis, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Håndteringen av covid-19 har videre vist at det er behov for en sentral mekanisme for koordinering og prioritering av bistandsanmodninger på sivil side før disse sendes Forsvaret.

- I den kommende forskriften vil det blant annet bli foreslått klare prosedyrer for koordinering og prioritering av bistandsanmodningene. Vi vil sikre god medvirkning i forskriftsarbeidet slik at sektorhensyn blir hørt, forsetter forsvarsministeren.

Med dette forslaget får aktører som har et ansvar for samfunnssikkerheten anledning til å be om bistand, men det være den aktuelle situasjonen som er styrende for hvem som får bistand fra Forsvaret.