Lovendringer som skal styrke veteraners erstatningsrettslige vern er vedtatt

Stortinget vedtok regjeringens foreslåtte endringer i erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner ved første gangs behandling.

Soldat i Irak
Illustrasjonsbilde fra Irak. Foto: Fredrik Ringnes, Forsvaret


Regjeringen fremmet 11. desember en lovproposisjon med forslag til endringer i forsvarsloven for Stortinget.

De vedtatte endringene gjelder for det første foreldelsesregler som skal gjøre det lettere for veteraner med psykiske belastningsskader å søke om erstatning i tide. De nye reglene skal gjelde både for veteraner skadd før og etter 2010.

Endringene gjelder for det andre en klageordning for saker om erstatning for psykiske belastningsskader etter forsvarsloven § 55. Det betyr at veteraner som er påført en psykisk belastningsskade som følge av tjeneste i en internasjonal operasjon fra og med 1. januar 2010 vil få mulighet til å påklage vedtaket fra Statens pensjonskasse. Dette vil sikre likebehandling av veteraner skadd før og etter skjæringstidspunktet i 2010.

Nærmere informasjon om innholdet i og bakgrunnen for det vedtatte lovforslaget finnes her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forslag-om-styrking-av-veteranenes-rettigheter-i-erstatningssaker/id2791302/

Forsvarsdepartementet vil i løpet av våren sende ut et høringsnotat med forslag til forskriftendringer. Høringsnotatet vil omfatte forslag om en regel for bruk av spesialisterklæringer i saker om erstatning til veteraner med psykiske belastningsskader. Dette er i tråd med anmodningsvedtak fra Stortinget 15. oktober 2020. Høringsnotatet vil også omfatte forslag om å forskriftsfeste at forvaltningsloven kapittel IV til VI, som gjelder reglene for enkeltvedtak, skal gis anvendelse i saker om psykiske belastningsskader etter forsvarsloven § 55.

Stortinget har også anmodet regjeringen om å sikre at veteraner som har fått avslag på krav om kompensasjon kan kreve å få saken sin behandlet på nytt der vedtaket kan være i strid med gjeldende rett. Forsvarsdepartementet arbeider med å finne en god løsning for hvordan denne anmodningen kan imøtekommes.