Må vaksinere fisk mot pankreassykdom

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fra 1. juli neste år skal all fisk som settes ut i matfisk- og stamfiskanlegg i området fra Taskneset i sør til Langøya ved Kvaløya i nord være vaksinert mot pankreassykdom.

Nesvik på talerstol


- Når all fisken i dette området vaksineres vil det redusere smittepresset i områdene nord for PD-sonen, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (FrP).

I forbindelse med høring av bekjempelsesplanen mot pankreassykdom (PD) etterlyste flere krav om at fisken må vaksineres. Nærings- og fiskeridepartementet ba derfor Veterinærinstituttet gå gjennom ny kunnskap om tilgjengelige vaksiner mot PD, samt effekter og bivirkninger av disse vaksinene.

På bakgrunn av resultatet av denne gjennomgangen og høringsinnspillene har fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik besluttet at § 7 i Forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr (PD-forskriften) skal tre i kraft fra og med 1. juli 2020.

Dette innebærer at all fisk som settes ut i matfisk- og stamfiskanlegg i området som strekker seg fra Taskneset (Fræna) i sør til Langøya ved Kvaløya (Sømna) i nord, skal være vaksinert mot PD fra og med denne dato.

I tillegg fastsettes endringen i PD-forskriften § 8 som sier at Mattilsynet kan forby flytting av fisk inn til eller ut av et akvakulturanlegg der det er grunn til mistanke om pankreassykdom ut i fra smittekontakt. En konkretisering av hva begrepet "smittekontakt" innebærer vil tas inn i PD-planen. Endringen er en presisering av matlovens bestemmelser og innebærer ingen endring i praksis.

Endringsforskriften kan du lese her

Fakta om PD:

Pankreassykdom (Pancreas Disease – PD) er en alvorlig sykdom som kan gi store økonomiske tap for oppdrettere på grunn av dårlig tilvekst og redusert slaktekvalitet. PD er en Liste 3 sykdom, og forekomst av eller mistanke om PD skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet. Pankreassykdom forårsakes av et virus som betegnes Salmonid alfavirus (SAV) eller PD-virus. Viruset spres lett både innad i et akvakulturanlegg og til andre anlegg gjennom vann, flytting av smittet fisk og med transportmidler eller servicebåter som har håndtert smittet fisk.

I PD-forskriften er det opprettet en "PD-sone" som strekker seg fra Jærens rev ved Søre Revtangen til Skjemta, Flatanger (Buholmråsa fyr) i Trøndelag (PD-sonen). I denne sonen er sykdommen utbredt og må regnes som endemisk. Resten av kysten dekkes av to nasjonale overvåkingssoner. De nasjonale overvåkingssonene skal være fri for PD, men for tiden er det et pågående utbrudd i området mellom Skjemta og Sømna.

Mer informasjon om sykdommen.