Forskrift om endring i forskrift 29. august 2017 nr 1318 om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 27. november 2019 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19. jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.