Målrettet arbeid for inkludering gir resultater

Ferske tall viser at inkluderingsdugnaden førte til flere ansatte med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en i staten i 2019. Men det er behov for å forsterke innsatsen.

Regjeringen vil ta Norge ut av koronakrisen og møte fremtidens utfordringer ved å skape mer og inkludere flere. Dessverre står hele 1 av 5 i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. Mange av dem har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Et av regjeringens prioriterte prosjekter er derfor inkluderingsdugnaden. Målet med inkluderingsdugnaden er å gi flere som står utenfor arbeidslivet en mulighet til å komme inn og delta på en ordinær arbeidsplass. Regjeringen har også satt en ambisiøst mål om at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en.

– De fleste vet at verdien av å ha en jobb å gå til handler om mer enn inntekt. Det handler også om selvfølelse, selvrespekt og å ha et sosialt nettverk. Derfor er det et klart mål å inkludere flere i arbeidslivet, og staten skal gå foran, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H)

2,2 prosent i målgruppen

I 2019 ble det ansatt totalt 274 personer i målgruppen, som gir en andel på 2,2 prosent av alle ansettelsene i staten i 2019. Det er en klar fremgang fra første periode med dugnad (siste halvår 2018).  Virksomheter med færre enn 5 ansettelser har ikke rapportert på grunn av personvernhensyn.

– Resultatene fra 2019 viser at det mulig å få til endring dersom man jobber målrettet og systematisk med inkludering. Flere departementsområder har faktisk nådd målet om fem prosent, sier Astrup.

– Selv om flere departementsområder innfrir målet om at minst fem prosent av de nyansatte skal være personer med funksjonsnedsettelse eller hull i CV nå, sammenlignet med 2018, er det ingen grunn til å lene seg tilbake. Nå intensiverer vi innsatsen for å skape mer og inkludere flere, sier Torbjørn Røe Isaksen, arbeids- og sosialminister (H).

Tar grep

For å få et mer helhetlig grep om arbeidet, har regjeringen bedt hvert departement om å lage handlingsplaner for hvordan departementet og dets underliggende virksomheter skal innfri målet i inkluderingsdugnaden. Planene skal ferdigstilles høsten 2020. Regjeringen har også bedt om at alle statlige virksomheter vurderer å ta i bruk traineeordningen i staten i høst. Virksomhetene som deltar i denne ordningen lyser ut midlertidige stillinger forbeholdt personer med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en. Som et ledd i arbeidet med bedre inkludering arbeides det også med å legge til rette for økt bruk av lønnstilskudd i staten.

– Inkludering i arbeidslivet er både vanskeligere og viktigere enn før koronakrisen. Mange av dem som sto utenfor arbeidslivet før krisa står nå enda lenger bak i køen. For å inkludere flere i arbeidslivet må alle parter justere opp innsatsen. Staten skal gå foran, men det er avgjørende at alle deler av arbeidslivet tar sin del av ansvaret for å ansette flere med funksjonsnedsettelser eller hull i CVen, sier Røe Isaksen.

Her er resultatene fra 2019:

Antall ansettelser:

 

 

 

 

Totalt

SMK

KUD

ASD

KMD

HOD

NFD

SD

OED

KLD

FIN

KD

BFD

FD

UD

LMD

JD

 

- totalt

12691

10

257

1452

681

392

335

335

105

264

699

4276

345

881

105

215

2339

 

- målgr.

274

1

18

96

34

13

10

8

2

5

10

53

4

10

1

2

7

 

- i %

2,2

10,0

7,0

6,6

5,0

3,3

3,0

2,4

1,9

1,9

1,4

1,2

1,2

1,1

1,0

0,9

0,3