Historisk arkiv

Tiltak for enklere inkludering i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen har gjennomført en nullpunktmåling for inkluderingsdugnaden. Tallene bekrefter behovet for nye tiltak, og i dag sendes flere forskriftsendringer til statsansatteloven på høring. Endringene skal gjøre det enklere for statlige virksomheter å inkludere flere i arbeidslivet.

Nesten én av fem i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet, og mange med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en sliter med å komme seg inn. Regjeringen har derfor lansert inkluderingsdugnaden, som skal bidra til at flere får sjansen.

– Staten skal gå foran i inkluderingsdugnaden. Vi har derfor satt et ambisiøst mål om at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en. For å kunne gjennomføre dugnaden, må vi vite hvor vi står. Vi har derfor gjennomført en nullpunktmåling vi kan måles på, og nå foreslår vi nye tiltak, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Hun har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten.

Behov for nye tiltak

I årsrapportene for 2018 har statlige virksomheter for første gang vist til inkluderingsdugnaden. Tallene viser behovene for å gjøre det lettere å inkludere.

– Inkluderingsdugnaden er viktig. Vi foreslår nye tiltak som vil gjøre det enklere for arbeidsgivere å ansette folk med hull i CV-en, forklarer statsråden.

Arbeids- og sosialdepartementet har kommet lengst. I deres sektor er andelen nyansatte med funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en 4,5 prosent.

– Det er bra å se at Arbeids- og sosialdepartementet er i nærheten av å nå målet om fem prosent, og det må de andre departementene strekke seg etter. Alle departementene blir nå bedt om å intensivere arbeidet med inkluderingsdugnaden i sine sektorer, sier statsråden.

Myker opp statsansatteloven

Statlige virksomheter har gitt tilbakemeldinger om utfordringer i arbeidet med inkluderingsdugnaden. Noen opplever at det er få søkere i målgruppen, andre viser til problemer med Statsansatteloven, som regulerer ansettelser i staten.

– Resultatene kommer ikke av seg selv, og derfor gjennomfører vi endringer slik at statlige virksomheter enklere kan rekruttere bredere og inkludere flere, forteller Mæland, som i dag sender flere forskriftsendringer til statsansatteloven på offentlig høring.

Departementet foreslår at søkere med hull i CV-en skal behandles på samme måte som søkere med funksjonsnedsettelse behandles i rekrutteringsprosesser i dag:

  • Minst én kvalifisert søker med hull i CV-en skal innkalles til intervju.
  • Søker med hull i CV-en kan ansettes dersom han eller hun er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren (moderat kvotering).
  • Personer med hull i CV-en kan søke på stillinger som er del av et traineeprogram, og hjemmelen for midlertidig ansettelse av traineer skal også gjelde disse.
  • Fordi begrepet hull i CV-en på denne måten kobles til rettigheter og plikter etter regelverket, foreslås det også en en tydligere avgrensning av hvem som inngår i målgruppen.
  • For å styrke traineeordningen som en mulig vei til fast ansettelse, foreslås det at arbeidsgiver kan ansette en trainee fast etter fullført traineeperiode uten offentlig utlysning.

I høringsnotatet drøftes det også om arbeidsgivere i staten bør kunne ansette arbeidstakere med lønnstilskudd uten å lyse ut stillingen. Regjeringen har foreløpig ikke tatt stilling til om det bør innføres et slikt unntak fra statsansattelovens hovedregel om at alle ledige stillinger skal lyses ut.
 

Bakgrunn

Årlig ansettes om lag 20 000 mennesker i statlig tariffområde.

For å få oversikt over status før inkluderingsdugnadens tiltak settes i verk, er departementene bedt om å rapportere på tallene i perioden 01.07.-31.12.2018 for virksomhetene i sin sektor, både hva gjelder tallmessig måloppnåelse, iverksatte tiltak og utfordringer.

Alle departementene har rapport på status for 5 prosentmålet, men tallene er av varierende kvalitet. Dette skyldes manglende rapportering fra enkelte/flere underliggende virksomheter, og det faktum at de minste virksomhetene ikke har kunnet rapportere av hensyn til personvern. Det er derfor umulig å beregne ett tall for staten samlet sett.

I målgruppen: ASD BFD FD FIN HOD JD KD KLD KMD KUD LMD NFD OED SD SMK UD
Andel av nyansatte i % 4,5 0,8 - - 0,6 - 0,6 0,0 0,7 0,0 2,1 0,9 0,0 2,2 0,0 0,0
Antall (minimumstall personer) 30 2 - 2 1 1 7 0 1 0 1 1 0 5 0 0

 

Dette har regjeringen gjort for å støtte inkluderingsdugnaden i staten

  • Et nytt traineeprogram for personer med høy utdanning og nedsatt funksjonsevne ble lansert i juni 2019. Rekordmange traineestillinger i statlige virksomheter, 43 i tallet, ble lyst ut.
  • NAV har fått i oppdrag å hjelpe statlige virksomheter med å finne kandidater i målgruppen, og gir gode råd om oppfølging og tilrettelegging.
  • Difi har fått i oppdrag å utvikle sin pådriver- og veilederrolle på dette feltet, bl.a. gjennom seminarer, erfaringsdeling og deling av beste praksis.
  • Statlige virksomheter skal gå gjennom rekrutteringsrutinene sine for å gi muligheter til flere. Det er gitt pålegg i tildelingsbrevene til alle statlige virksomheter om dette. Alle departementene har fått ansvar for å følge opp på sine områder.
  • Fra april 2019 skal også midlertidig ansettelser i staten telle med i 5 prosentmålet. Det betyr at både midlertidige og faste tilsettinger skal telles.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00