Høring - Endringer i forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven). Forslagene har til formål å legge bedre til rette for at målene med inkluderingsdugnaden kan nås ved å legge ytterligere til rette for at statlige virksomheter kan føre en inkluderende rekrutteringspraksis.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.10.2019

Vår ref.: 18/5467

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven). Mennesker med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en representerer verdifull kompetanse og arbeidskraft. Forslagene har til formål å legge bedre til rette for at målene med inkluderingsdugnaden kan nås, ved å legge ytterligere til rette for at statlige virksomheter kan føre en inkluderende rekrutteringspraksis, slik at vitkig kompetanse ikke overses.

Som del av regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden er det satt som mål at minst 5 % av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Virksomhetene skal rekruttere bredt og ikke overse kompetanse når de har ledige stillinger og behov for å ansette nye medarbeidere. Mange opplever at den nedsatte funksjonsevnen eller hull i CV-en blir en dominerende faktor i andre menneskers opplevelse av dem, slik at de reelle kvalifikasjonene deres ikke blir ordentlig oppfattet eller vurdert.

Departementet foreslår at søkere med hull i CV-en i rekrutteringsprosessen skal behandles på samme måte som søkere med nedsatt funksjonsevne behandles i dag:

  • Minst en kvalifisert søker til en stilling med hull i CV-en skal innkalles til intervju.
  • Søker med hull i CV-en kan ansettes dersom han eller hun er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren (moderat kvotering).
  • Også personer med hull i CV-en kan søke på stillinger som er del av et traineeprogram, og at hjemmelen for midlertidig ansettelse av traineer derfor også skal omfatte deltaker i traineeprogram for personer med hull i CV-en.

Da begrepet hull i CV-en på denne måten kobles til rettigheter og plikter etter regelverket, foreslås det også å gi dette begrepet et nærmere definert innhold.

For å styrke traineeordningen som en mulig vei til fast ansettelse foreslås det en mulighet for at arbeidsgiver kan ansette en trainee fast etter fullført traineeperiode uten offentlig utlysning.

I høringsnotatet drøftes også hvorvidt arbeidsgivere i staten bør kunne ansette arbeidstakere med lønnstilskudd uten å lyse ut stillingen. Regjeringen har foreløpig ikke tatt stilling til om det bør innføres et slikt unntak fra statsansattelovens hovedregel om at ledige stillinger skal lyses ut.

Det foreslås i tillegg et unntak fra offentlig utlysning for ledige stillinger knyttet til Forsvarets etterretningsvirksomhet.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater og virksomheter.

Høringsuttalelse skal gis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Frist for å gi høringsuttalelse er 14. oktober 2019.

Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Anne Kirsti Lunde på e-post: aki@kmd.dep.no eller telefon 22 24 48 38.

Med hilsen

Gisle Norheim (e.f.)
ekspedisjonssjef
Oddbjørn Tønder
avdelingsdirektør

Advokatforeningen
Akademikerne
Antirasistisk senter
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Den norske dommerforening
Domstoladministrasjonen
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Helse- og omsorgsdepartementet
Høyesterett
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
LO Stat
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD)
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Sivilombudsmannen
Statsministerens kontor
Stortinget
Stortingets ombudsmann for Forsvaret
Unge funksjonshemmede
UNIO-Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Utenriksdepartementet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Stat