Historisk arkiv

Nå blir det enklere å inkludere i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag endret reglene for ansettelser i staten. Nå blir det enklere for statlige virksomheter å rekruttere personer i målgruppen for regjeringens inkluderingsdugnad.

Som en del av arbeidet med inkluderingsdugnaden har regjeringen satt som mål at minst 5 % av de nyansatte i staten skal ha funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en.

Statlige virksomheter har imidlertid gitt tilbakemeldinger om utfordringer i dette arbeidet. Noen opplever at det er få søkere i målgruppen. Andre viser til at reglene i statsansatteloven gjør det vanskelig å rekruttere personer i denne gruppen. Nå får virksomhetene nye virkemidler.  

Bedre rekruttering

– Mennesker med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en fortjener en mulighet til å komme seg i jobb. Mange av dem opplever at til tross for at de er kvalifisert for jobben, så blir de ikke innkalt til intervju. Nå gir vi lederne våre verktøy som gjør at de kan bli bedre på å rekruttere fra denne gruppen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.  

Endringene innebærer at søkere med hull i CV-en skal behandles på samme måte som søkere med funksjonsnedsettelse behandles i dag. I tillegg styrkes traineeordningen som en mulig vei til fast ansettelse.

I praksis betyr dette at:

  • Minst en kvalifisert søker med hull i CV-en skal innkalles til intervju.
  • Søker med hull i CV-en kan ansettes dersom han eller hun er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren (moderat kvotering).
  • Personer med hull i CV-en kan søke på stillinger som er del av et traineeprogram, og hjemmelen for midlertidig ansettelse av traineer skal også gjelde disse.
  • Arbeidsgiver kan ansette en trainee som er kvalifisert for arbeid i virksomheten fast etter gjennomført traineeperiode, uten at stillingen må lyses ut.

Definisjon på hull i CV-en

Søker med hull i CV-en defineres som en person som på søknadstidspunktet har fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring i til sammen minst to år de siste fem årene. I fraværsperioden må søkeren enten ha vært aktivt arbeidssøkende uten å ha kommet i arbeid, eller fraværet må skyldes rus, soning eller sykdom, herunder psykisk sykdom. En person som på søknadstidspunktet har en fast stilling eller midlertidig ansettelse av varighet på mer enn ett år, regnes ikke med.

– Vi har bruk for alle, og alle fortjener en sjanse. Disse endringene skal gjøre det lettere for virksomhetene å rekruttere de best kvalifiserte kandidatene, rekruttere bredere og ikke overse kompetanse når de har behov for å ansette nye medarbeidere, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon 22242500