Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Mer profesjonelle museer med museumsreformen, men fortsatt utfordringer

På oppdrag fra Kulturdepartementet har Telemarksforsking levert utredningen Museum og samfunn – en utredning om museenes samfunnsroller i lys av museumsreformen. Utredningen tar blant annet for seg spørsmålene om hvordan museene i Norge har utviklet seg i tråd med målene i museumsreformen.

Rapporten "Museum og samfunn"

- Jeg vil takke Telemarksforskning for arbeidet, og er glad rapporten viser at museumsreformens grep de siste 20 årene, med omorganiseringer og tilførsel av ressurser til sektoren, blant annet har ført til mer profesjonelle museer, større andel faglige framfor administrativt ansatte, og mer effektiv drift og samlingsforvaltning. Samtidig peker den på viktige utfordringer og områder vi må jobbe mer med framover, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

I rapporten blir det redegjort for på hvilke områder reformen har vært særlig vellykket, og hvor det fortsatt er utfordringer og hva som kjennetegner faglig vellykkede konsolideringer. Utredningen ser også nærmere på hvordan museene forstår og jobber med sine ulike samfunnsroller i dag.

Noen av funnene i rapporten:
Mange museer er blitt mer profesjonelle med større miljøer, etablering av fellestjenester og høyt utdanningsnivå. Samlingene er blitt bedre dokumentert og oppbevaringen er mer tilfredsstillende. Museene har i større grad prioritert opp noen arenaer og prioritert ned andre. Tallene viser en økning i forskning og kompetanse.

Samtidig er det fremdeles store variasjoner mellom de ulike museene og konsolideringsprosessen har gjort at museumssektoren preges av konsernorganisasjoner. Utfordringene med konsolidering skyldes de fleste steder delt eierskap, uklare avtaler, kompleks organisasjon eller varierende forankring og lojalitet til prosjektet. Frivilligheten ved museene har fått en mer utfordrende posisjon etter reformen. En rekke prosesser har vært preget av at store omstruktureringer tar tid, og at det er først etter flere år at man kan regne med å se faglige gevinster. Flere konsoliderte museer rapporterer om faglige resultater og synergi etter flere års arbeid med administrasjon og organisasjon.