Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Momskompensasjon til boliger

I Kommunal Rapport 13. oktober etterlyser økonomisjef Stein Kittelsen i Klepp kommune Finansdepartementets klargjøring av begrepet boliger med sosiale formål i merverdiavgiftskompensasjonsloven. Jeg vil oppklare dette. Finansdepartementet slutter seg til Skattedirektoratets tolkning om at vanlige boliger til vanskeligstilte ikke omfattes av kompensasjonsordningen, skriver statssekretær Jørgen Næsje (FrP) i Kommunal Rapport.

Regjeringen har ikke varslet en gjennomgang av begrepet «boliger med sosiale formål». Utgangspunktet for all boligbygging, også for sosiale formål, er at det skal skje med merverdiavgift. Det følger av merverdiavgiftskompensasjonsloven at kompensasjon likevel ytes for anskaffelser til boliger med helseformål eller sosiale formål. I statsbudsjettet har vi ikke foreslått endringer på dette området. Fortolkning av gjeldende regelverk hører i første rekke inn under Skatteetaten, og Skattedirektoratet har gitt sitt syn på tolkningen av lovens begrep. Som nevnt har Finansdepartementet sluttet seg til Skattedirektoratets fortolkning. Ut fra gjeldende regelverk gis det ikke kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser knyttet til vanlige boliger til vanskeligstilte.

Merverdiavgiftskompensasjon for alle kommunale boliger, ville gi kommunale utleiere en konkurransefordel sammenlignet med privat boligbygging/utleie. Dette er ikke ønskelig. Utleie av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgiftsloven. Næringsdrivendes adgang til frivillig registering i Merverdiavgiftsregisteret gjelder kun dersom bygget brukes i registrert virksomhet eller i kommuner mv.    

I Revidert nasjonalbudsjett 2015 varslet Regjeringen Stortinget at vi ville gjennomgå kompensasjonsordningen i statsbudsjettet. Det ble gjort klart at gjennomgangen ville begrenses til enkelte områder. Under temaet utleie av boliger på helse- og sosialområdet ble to saksområder særlig nevnt. Det ene gjaldt Stortingets anmodningsvedtak vedrørende utleie av boliger til vanskeligstilte. Det andre gjaldt punktet i Sundvollenerklæringen om å inkludere i kompensasjonsordningen borettslag og sameier som samarbeider med kommunenen om drift av helse- og omsorgstjenester.  

I statsbudsjettet foreslår Regjeringen at borettslag og eierseksjonssameier hvor botilbudet fremstår som integrert i kommunens produsjon av heldøgns helse- og omsorgstilbud skal omfattes av kompensasjonsordningen. Med dette følger vi opp et viktig punkt i Sundvollenplattformen. I statsbudsjettet vurderer Regjeringen også dagens regelverk for  utleie av boliger til vanskeligstilte. Som Kommunal Rapport viser til mener vi det ikke er hensiktsmessig å yte merververdiavgiftskompensasjon til alle kommunale boliger. Kompensasjonsordningen er ikke en støtteordning, og har kun som formål å nøytralisere vridninger merverdiavgiften kan gi opphav til i valget mellom å produsere tjenester selv og å kjøpe tjenester fra eksterne.                    

Til toppen