Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Når jordvernmålet for tredje året på rad

De foreløpige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på ca. 3 700 dekar i 2019, og dermed under det vedtatte jordvernmålet på maksimalt 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt. Dette vil være under jordvernmålet for tredje året på rad, og omtrent på samme nivå som for 2017 og 2018, da omdisponeringen av dyrka jord var på henholdsvis ca. 4 000 og 3 600 dekar. De endelige tallene kommer i juni. Samferdsel stod for den klart største andelen av omdisponeringen med 37 prosent. 367 dekar dyrka jord ble tilbakeført til landbruksformål i 2019, og det er første gang det rapporteres på dette.

– Det er gledelig å se at omdisponeringen for tredje året på rad ligger under Stortingets målsetting. Dette viser at vårt budskap til kommunene om å ta jordvernhensyn i sin planlegging har nådd fram, sier landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad.

– Dette er foreløpige tall, og jeg tar et lite forbehold fram mot de endelige rapportene i juni, men det er ingen tvil om at vi har blitt flinkere til å ta vare på jordbruksarealene våre. Det er helt sentralt framover at vi tar vare på de arealene som vi skal produsere mat på, og vi er på riktig vei, sier Bollestad.

Omdisponeringen av dyrkbar jord har imidlertid blitt redusert betydelig, fra ca. 9 000 daa i 2018 til ca. 4 600 daa i 2019. Som i fjor, skyldes en betydelig del av omdisponeringen at eksisterende øvingsområder for Forsvaret er regulert til forsvarsformål. Dyrkbar mark er i hovedsak skog og utmark som lar seg dyrke opp til fulldyrka jord.

Tallene er foreløpige, og det er enkelte kommuner som ikke har levert tall. Endelige tall kommer i juni. 

Ved behandlingen av regjeringens forslag til nasjonal jordvernstrategi den 8. desember 2015, fastsatte Stortinget målet for årlig omdisponering av dyrka jord til under 4 000 dekar, og at dette skal nås gradvis innen 2020. Regjeringen la fram en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019, etter anmodning fra Stortinget, der jordvernmålet ble beholdt.

Departementet legger opp til at organisasjonene også kan komme med skriftlige innspill  i løpet av april 2018.
Omdisponeringen av dyrkbar jord har blitt redusert fra ca. 9 000 daa i 2018 til ca. 4 600 daa i 2019. Foto: Erling Fløistad/NIBIO.

Økt nydyrking for fjerde året på rad

De foreløpige KOSTRA-tallene viser en betydelig økning i tillatt nydyrking i 2019, og det har ikke vært tillatt så mye nydyrking siden KOSTRA-rapporteringen startet i 2005. I 2019 ble det gitt tillatelse til å nydyrke hele 27500 dekar, mot 24 600 dekar i 2018. De klart høyeste tallene for 2019 finner vi i Trøndelag (5 900 daa) og Hedmark (5 150 daa) og på de neste fire plassene følger Møre og Romsdal (3 100 daa), Rogaland (2 450 daa) og Oppland (2 250 daa). Disse fem fylkene står for 69 prosent av alt tillatt nydyrket areal i 2019.  (tallene er avrundet)

KOSTRA

KOSTRA (kommune-stat-rapportering) er et rapporteringssystem der kommunene legger inn opplysninger om sin saksbehandling, bl.a. innenfor landbruksområdet. Oversikten viser foreløpige tall, de endelige tallene vil foreligge i juni. Siden det er rapportert inn for høye omdisponeringstall for Øygarden kommune og SSB publiserer ureviderte tall, er det forskjell mellom tallene på SSBs sider og det som oppgis her.

Til toppen