Nasjonal handlingsplan for FNs tiår for urfolksspråk

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

FNs generalforsamling har vedtatt at 2022–2032 er FNs tiår for urfolksspråk. Sametinget og Kommunal- og distriktsdepartementet har i samarbeid med flere aktører utarbeidet en handlingsplan for Norges arbeid med tiåret.

Ifølge UNESCO finnes det i dag mellom 6000 og 7000 språk i verden. 96 prosent av språkene snakkes av bare tre prosent. Mange språk dør ut fordi de ikke blir praktisert, og den globale digitaliseringen har også en negativ effekt på verdens urfolksspråk.

Både Sametinget og Kommunal- og distriktsdepartementet deltar aktivt i arbeidet med tiåret. 

– Vi ønsker å bruke dette tiåret som en anledning til å arbeide både nasjonalt og internasjonalt med urfolksspråk. Blant annet vil vi jobbe for muligheten til å bruke samisk på mobiltelefoner og på ulike digitale plattformer, sier Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

– Samer har et bredt samarbeid på tvers av landegrensene og vi jobber daglig på mange ulike nivåer for å styrke samiske språk. Målet mitt er å få til et nasjonalt samisk språkløft med bevisste prioriteringer, og at våre valg har positive synergier også for andre urfolksspråk, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Sametinget og departementet har i fellesskap opprettet et nasjonalt samarbeidsforum som skal koordinere arbeidet med tiåret i Norge. Her er blant annet den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh, Samisk høgskole, Nord universitet og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Kunnskapsdepartementet, Sámiráđđi/Samerådet og Språkrådet representert. 

Samarbeidsforumet har utarbeidet en nasjonal handlingsplan for tiåret. Den nasjonale handlingsplanen skal fungere som et rammeverk for arbeidet under språktiåret, med et mål om å bevare, synliggjøre og utvikle samiske språk i Norge.

Hovedmålene i handlingsplanen ligger fast for hele engasjementet i tiåret. Institusjonene og organisasjonene som er representert i det nasjonale samarbeidsforumet skal følge opp den nasjonale handlingsplanen og bidra til at målene i handlingsplanen blir oppfylt.