Norge, Island og Liechtenstein styrker det greske asylsystemet

Tirsdag var statssekretær Hilde J. Barstad i Hellas for å være med på lanseringen av det greskstyrte asyl- og migrasjonsprogrammet finansiert av EØS-midlene. Et giverstyrt asyl- og migrasjonsprogram startet opp i fjor. Sammenlagt bidrar EØS-landene med 33 millioner euro gjennom EØS-midlene til asyl og migrasjon i Hellas fra 2019-2024.

– Det som er sentralt for regjeringen, og som har vært sentralt for meg i møtene i Hellas, er at vi styrker greske myndigheters kapasitet til å ivareta enslige mindreårige og andre sårbare grupper. Det inkluderer å styrke gresk politis kapasitet til å identifisere og håndtere enslige mindreårige og andre sårbare grupper, it tillegg til å styrke ekspertisen på fundamentale rettigheter i det greske apparatet for migrasjon og asyl. Også her vil beskyttelse av enslige mindreårige og andre sårbare grupper stå sentralt, sier Barstad.

Hilde Barstad på talerstolen i Aten
Hilde Barstad på talerstolen i Aten. Foto: Den norske ambassaden i Aten

Asyl- og migrasjonsprogrammet skal styrke kapasitetsbyggingen av det greske apparatet, i tillegg til å styrke kapasiteten og kvaliteten i mottakene. En styrket gresk asylforvaltning vil bidra til raskere behandling av søknadene til alle dem som i dag oppholder seg i overfylte leire på øyene i det østlige Middelhavet. Det skal også fra og med andre halvår etableres om lag 300 plasser for mindreårige asylsøkere i Hellas.

– Behovene er store på migrasjonsområdet i Hellas. Vi bidrar ikke bare med penger, men også med norsk og internasjonal ekspertise gjennom Utlendingsdirektoratet (UDI), Justis- og beredskapsdepartementet, Utlendingsnemnda (UNE), EUs Fundamental Rights Agency (FRA), FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Samarbeidet med greske myndigheter er godt, og vi forventer at alle tilgjengelige midler vil bli benyttet som avtalt og bidra til å bedre situasjonen, sier statssekretæren.

Fakta om støtten til Hellas

Det greskstyrte programmet ble signert 26.11.19 og består av syv forhåndsdefinerte prosjekter, som tar for seg hele asylkjeden. Programmet vil bidra til kapasitetsbygging av det nasjonale systemet for asyl- og migrasjonsadministrasjon, med særlig fokus på de mest sårbare gruppene av asylsøkere, herunder enslige mindreårige. Kort om de syv prosjektene:

 1. Bistand til ankemyndigheten, Appeals Authority, EUR 1 700 000 med UNE som norsk prosjektpartner. Digitalisering for mer effektiv informasjonsforvaltning, utvidelse av kapasiteten med ti nye ankekomiteer og mål om å avslutte 3500 utestående saker, samt utarbeiding av kursmateriell og opplæring for Appeals Authority stab og komiteene.
 2. Bistand til asylmyndigheten, Asylum Service (AS), EUR 5 001 750. UDI er norsk prosjektpartner.
 3. Anskaffelse/installering av et telefonkonferansesystem for effektivisering av tolketjenesten
 4. Utvidelse og implementering av et informasjons- og analysesystem Qlik, et system som UDI som allerede benytter.
 5. Opprettelse av to nye regionalkontorer innrettet for mindreårige, familier og særlig sårbare individer.
 6. Styrke og forbedre nasjonal kapasitet for strategisk planlegging, koordinering og krisehåndtering for migrasjon og asyl, med opprettelse av Immigration and Asylum Observatory, EUR 1 950 000. Justisdepartementet er norsk prosjektpartner. Dessuten etablering av et nasjonalt tolkeregister, for effektivisering av tolketjenesten.
 7. Styrke kapasiteten til National Center for Social Solidarity (EKKA) til å ivareta enslige mindreårige og andre sårbare grupper, EUR 2 340 332. UDI vil være norsk prosjektpartner. EKKA er underlagt det greske ministeriet for arbeid, sosialforsikring og solidaritet og er bla. ansvarlig for innkvartering og beskyttelse av enslige mindreårige.
 8. Styrke ekspertisen på fundamentale rettigheter i det greske apparatet for migrasjon og asyl med bistand fra det greske ombudet (Greek Ombudsman), EUR 1 247 200. EU FRA vil være internasjonal prosjektpartner. Også her vil beskyttelse av enslige mindreårige og andre sårbare grupper stå sentralt.
 9. Styrke gresk politis kapasitet til å identifisere og håndtere enslige mindreårige og andre sårbare grupper, EUR 600 000. Greek Centre for Security Studies vil være prosjektpartner. Ingen norsk prosjektpartner.
 10. Bedre forholdene og tjenestetilbudet ved førstelinje mottak for tredjelandspersoner i regi av Reception and Identification Service (RIS). EUR 4 988 800. Ingen norsk prosjektpartner.

Et lite small grants scheme, EUR 200 000, for sivilsamfunnsorganisasjoner og lokale myndigheter tar sikte på å styrke samarbeidet mellom sentrale myndigheter og andre aktører.

Det giverstyrte asyl- og migrasjonsprogrammet forvaltes gjennom en fondsforvalter (CroweSol&HumanRights360). Programmet består av tre forhåndsdefinerte prosjekter:

 1. Kapasitetsbygging for verdige mottaksforhold og beskyttelse av rettighetene til migranter og asylsøkere (NRC) (EUR3,5 mill)
 2. Kvalitetssikring av asylsaksbehandlingen og fri rettshjelp til sårbare grupper av asylsøkere (UNHCR) (EUR 3 mill)
 3. Assistert retur og re-integrering av sårbare grupper (IOM) (EUR 1 mill)

I tillegg skal 7 545 000 euro utlyses gjennom en open call, med sikte på å støtte åpne bo- og tjenestetilbud for sårbare asylsøkere, med hovedvekt på enslige mindreårige.

Dette programmet startet implementering i 2019.