Nyheiter

Norske utslipp av klimagasser gikk noe ned i 2022

Foreløpige tall fra SSB viser at utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med 0,5 prosent fra 2021 til 2022.

– Aktiviteten i samfunnet økte i 2022 etter to år med pandemi. Jeg er glad for at utslippene har blitt noe redusert til tross for dette, men tallet er likevel ikke bra nok, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Han påpeker at utslippene må ned mye raskere enn dette for at vi skal nå klimamålene.

Utslippene i 2021 var fortsatt preget av at pandemien stengte deler av økonomien, og at gassproduksjonsanlegget på Melkøya var stengt for vedlikehold. Produksjonen der startet opp igjen i juni 2022, og økonomien har vokst med 3,3 prosent. Likevel har de samlede utslippene gått ned. Dette kan være et tegn på ytterligere frakopling av utslipp fra økonomisk aktivitet.

– Pandemien viste at vi som samfunn kan få til store endringer på kort tid når vi opplever trusselen som stor nok. Vi må mobilisere den samme handlekraften nå for å få utslippene ned, for det er rett og slett ikke plass i atmosfæren til særlig mange flere utslipp. Dette krever en kollektiv dugnad, og som en velstående og avansert industrinasjon, må Norge ta sin rettmessige del av denne jobben, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Klima- og miljøministeren er klar på at utslippene må mye raskere ned i tiden fremover:

– Derfor har vi blant annet økt CO2-avgiften, styrket Enova, etablert Bionova, innført krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av tunge varebiler og lansert Veikart for et grønt industriløft. Dette vil ta utslippene raskere ned fremover, sier Espen Barth Eide.

Han viser også til økt bruk av elektrisk transport og økt innblanding av fornybart drivstoff som tiltak som trekker utslippene ned.

– Regjeringen har satt et ambisiøst klimamål for 2030. Dette kan ikke nås av én sektor alene, men av innsats på alle områder. Dette er et kollektivt ansvar. Klima- og naturkrisen er utrolig mye mer alvorlig for liv og helse enn korona-viruset, med nye temperatur- og ekstremværrekorder nærmest ukentlig og vippepunkter som kan gjøre skadene uopprettelige. Nå trenger vi at alle med makt og midler mobiliserer akkurat den samme handlekraften som under «dugnaden» i 2020 og 2021, sier Espen Barth Eide.

Regjeringen vil hvert år legge frem Klimastatus og -plan sammen med statsbudsjettet. Dokumentet summerer opp klimapolitikken til regjeringen og staker ut kursen mot klimamålene. I 2024 vil vi også legge fram en ny klimamelding.