Ny rapport om kapitalstrukturer i private barnehager

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

BDO har skrevet en rapport om hvordan barnehageeierne finansierer driften med egenkapital og gjeld.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Den er en del av kunnskapsinnhentingen i arbeidet med regulering av private barnehager som Kunnskapsdepartementet har satt i gang.

Formålet har vært å styrke kunnskapsgrunnlaget om eksisterende kapitalstrukturer i sektoren, og bidra til å etablere gode mål for hva som er et rimelig nivå på totale kapitalkostnader.

Rapporten gir oversikt over omfang av leie av barnehagelokaler, lånebelastning, finanskostnader, gjeldsgrader, ulike former for finansiering i barnehagesektoren samt størrelse og utstrekning av disse. Den inneholder også vurderinger av ulike metoder for å regulere omfanget av lånefinansiering i barnehager.

Rapporten viser blant annet at:

  • Litt over halvparten av private barnehager leier barnehagelokalene.
  • Barnehager som leier lokaler bruker i snitt 7,6 % av driftsinntektene til leie av lokaler, mens barnehager som eier egne lokaler bruker 2,2 % av driftsinntekter til rentekostnader.
  • Det er generelt høy gjeldsgrad i den private barnehagesektoren, og flere av de store aktørene bidrar til å trekke opp gjennomsnittet.
  • Det er et stort spenn i låneopptaket i bransjen målt i kroner, med opp til 1,9 mrd. kroner gjeld hos en av de store aktørene.
  • 86,5 % av private barnehager har en gjeldsgrad som klassifiseres som tilfredsstillende.
  • Det har vært en relativt kraftig egenkapitaloppbygging i sektoren de siste årene.
  • Aktører som eier egne barnehagelokaler er i hovedsak finansiert med gjeld til kredittinstitusjoner.
  • Les hele rapporten om kapitalstrukturer fra BDO.

Etter planen skal forslag til endringer i regelverket for private barnehager sendes på høring våren 2019.

Andre rapporter som er bestilt i arbeidet med regulering: