Historisk arkiv

Ny rapport om gevinstuttak i private barnehager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Telemarksforskning har skrevet en rapport om økonomiske resultater i private barnehager, og om betydningen av tilskuddsmodellen.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Den er en del av kunnskapsinnhentingen i arbeidet med regulering av private barnehager som departementet har satt i gang.

Formålet har vært å undersøke om modellen for finansiering av private barnehager er årsak til variasjon i de private barnehagenes økonomiske resultater, eller om det primært er egenskaper ved de enkelte barnehagene som er avgjørende.

Rapporten viser at:

  • Høyt kommunalt tilskuddsnivå gir høyere overskudd på kort sikt. For kjedebarnehager gjelder dette også på lengre sikt.
  • Barnehager eid av kjeder har høyere overskudd enn andre barnehager.
  • Kjedebarnehagene har flere barn per voksne enn de andre private barnehagene.
  • Nyere barnehager har høyere overskudd enn eldre barnehager.
  • Høyere andel barn 0-2 år gir i gjennomsnitt høyere overskudd.
  • Kommunalt tilskudd er høyere i kommuner med høy inntekt, høy andel kommunal barnehager, små kommunale barnehager og høy bemanning i kommunale barnehager.
  • Store deler av variasjonen i økonomiske resultater er ikke forklart av analysene i denne rapporten.

Les rapporten Økonomiske resultater i private barnehager. Hvilke betydning har tilskuddsmodellen