Historisk arkiv

Ny rapport viser sterk vekst i privat barnehagesektor:

Varsler gjennomgang av regelverk for private barnehage

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen tok i fjor høst initiativ til en helhetlig gjennomgang av regelverket og lønnsomheten i barnehagesektoren. – Regelverket for de private barnehagene er utdatert. Vi starter derfor nå et arbeid for sikre et regelverk som er bedre tilpasset dagens situasjon. Vi skal ivareta mangfoldet av barnehager, samtidig som pengene skal gå til gode og trygge barnehager for barna, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen har satt i gang en helhetlig gjennomgang av reguleringen av private barnehager, og har bestilt flere rapporter for å få et best mulig kunnskapsgrunnlag. Regelverket og støtteordningene ble utviklet etter barnehageforliket hvor alle barn skulle sikres barnehageplass. Nå er stadig flere private barnehager blitt en del av kjeder med svært høy avkastning.

– Regelverket må tilpasses strukturen i barnehagesektoren, ivareta mangfoldet og foreldrenes valgfrihet. Det er også behov for bedre tilsyn. Vi ønsker en barnehagesektor som har langsiktige seriøse eiere, og som har legitimitet og tillit i befolkningen, sier Sanner.

Få aktører med store markedsandeler

En ny rapport fra konsulentselskap BDO viser en sterk vekst i den private barnehagesektoren de siste ti årene. Rapporten viser følgende utviklingstrekk:

  • Noen få aktører har økt markedsandeler betydelig. Seks av de største konsernene hadde en samlet markedsandel på 30 prosent i 2016. En viktig forklaring på dette er bortfallet av fri etableringsrett i 2011, sterk finansieringsevne blant de største private barnehageaktørene og en økning i eiendomsverdier.
  • Barnehagenes avkastning er betydelig høyere enn gjennomsnittet for selskaper notert på Oslo børs. Disse seks aktørenes samlede andel av resultatet før skatt for bransjen er nær 60 prosent. I tillegg er det høy lønnsomhet ved salg av barnehager blant annet høy prisvekst i eiendomsmarkedet.
  • Det er tilnærmet full barnehagedekning, og det er blitt mye vanskeligere for nye aktører å komme inn i markedet, fordi oppkjøp av barnehager betyr at du har rett til å drive barnehage og har krav på offentlige tilskudd.
  • I enkelte tilfeller kommer ikke transaksjonene barna til gode. Eksempler er barnehagenes kjøp av fritidsleiligheter eller feriehus i utlandet til bruk for ansatte, gaver til andre formål og uttak av svært høy lønn, viser BDO-rapporten.

 

I tillegg er det dokumentert fra Agenda Kaupang at det er utført økonomisk tilsyn i kun én prosent av de private barnehagene.

Ser alvorlig på mulige lovbrudd

Enkelte private barnehageeiere kan ha misbrukt offentlige tilskudd til fritidsboliger for ansatte og svært høye lønninger, ifølge rapporten fra BDO.

– Vi ser alvorlig på mulige lovbrudd, og vil varsle fylkesmennene og Utdanningsdirektoratet for å få klarhet i dette, sier Sanner.

Vil sikre et mangfoldig barnehagetilbud
Regjeringen vil sikre foreldre og barn et mangfoldig barnehagetilbud. Undersøkelser viser at foreldrene jevnt over er noe mer fornøyde med private barnehager enn de offentlige.

– Den gode barnehagedekningen vi har i dag ville ikke vært mulig uten innsatsen fra de private. Jeg vil derfor advare mot å bruke denne rapporten som et argument mot private barnehager, sier Sanner.

– Så lenge private barnehager har de samme kravene til kvalitet og bemanning som de offentlige, er det legitimt å tjene penger påå lage gode barnehager. Men det må være god kontroll, slik at offentlige tilskudd går til å lage gode barnehageplasser for barna, sier Sanner.

Strammer inn regelverket
Noen private barnehagekjeder har hatt lavere bemanning og gått med store overskudd, viser en tidligere rapport fra Telemarksforskning. Det vil regjeringen få slutt på.

– Nå strammer vi inn kravene for hvor mange barn det skal være per ansatt, gjennom en bemanningsnorm, og vi styrker kravene til andel barnehagelærere. Det vil sikre at offentlige penger i større grad kommer barna til gode. Barnehagene skal ikke gå med store overskudd fordi de har for lav bemanning, sier Sanner.

Les hele BDO-rapporten.

 

Private barnehager

  •  Norge har 5 900 barnehager. Private barnehager utgjør halvparten.
  • 91,3 prosent av alle barn i alderen 1- 5 år går i barnehage.
  • Til høsten vil regjeringen innføre minstekrav for bemanning i barnehagen: For barn under 3 år skal det være maks tre barn per voksen, for barn over 3 år skal det være maks seks barn per voksen.
  • Regjeringen skjerper også pedagognormen. Til høsten blir det minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.