Ny rapport om utfordringer i flerkommunale byområder

En ny rapport viser at flerkommunale byområder er ressurskrevende og fører til konkurranse mellom kommunene om innbyggere og bedrifter. − Forskningen viser at det er utfordringer med kommunestrukturen også i flerkommunale byområder. Vi ser at interkommunalt samarbeid ikke er nok for å få til en god og effektiv samfunnsutvikling i slike byområder, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Norwegian Research Centre AS (NORCE) har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet undersøkt utfordringer i flerkommunale byområder. De har sett på seks ulike steder i landet:

  • Tvillingbyområder: Stavanger/Sandnes og Skien/Porsgrunn
  • Sammenhengende by-/tettstedsområder: Haugesund/Karmøy og Tønsberg/Færder
  • Delte by-/tettstedsområder: Trondheim/Malvik og Ålesund/Giske/Sula

Hovedkonklusjonen er at til tross for mange velfungerende interkommunale samarbeid, fører den administrative oppdelingen av byområdene til at kommunene konkurrerer om innbyggere og bedrifter og til tids- og ressurskrevende samarbeidsprosesser. Utfordringene øker i omfang jo tettere den romlige integrasjonen mellom kommunene i byområdet er.

Konsekvensen er byspredning, overforbruk av arealressurser og planleggingsressurser. Byene vokser, og den tettbygde byen brer seg over kommunegrensene. Denne typen utfordringer og konsekvenser vil derfor øke framover.

Spørreundersøkelsen viser at det er større interesse for politikken i bostedskommunen enn i nabokommunen. De fleste svarte at de sjelden eller aldri opplever at kommunegrensene skaper problemer for dem selv eller deres nærmeste.

− Rapporten viser at interkommunalt samarbeid ikke er den beste løsningen for å få til en god og effektiv samfunnsutvikling i sammenvokste byområder. Den viser at det mangler en demokratisk instans med nok legitimitet som kan fatte beslutninger for hele byområdet, og ta regi i planprosesser som dreier seg om hele byområdet, sier Astrup.

Les den endelige rapporten her(PDF)