Ny straffeprosesslov på høring

Justis- og beredskapsdepartementet sender nå Straffeprosessutvalgets utredning NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov på høring.

Utvalget foreslår en helt ny lov om behandling av straffesaker. Den någjeldende straffeprosessloven er fra 1981. Siden ikraftsettingen i 1986 har det skjedd en betydelig utvikling på straffesaksfeltet, både med hensyn til kriminalitetsbildet og straffesakenes karakter.

Menneskerettighetsforpliktelser gjør seg også gjeldende i en helt annen grad enn da straffeprosessloven kom til. Straffeprosessen må bidra til kvalitet, effektivitet og rettssikkerhet i strafferettspleien og åpne for rasjonell bruk av moderne informasjonsteknologi.

I tillegg er det behov for en fullstendig teknisk revisjon av loven, som er endret svært mange ganger de senere år uten et samlet oversyn.

Høringsfristen er 6. juni 2017.