Høring – NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov

Justis- og beredskapsdepartementet sender nå Straffeprosessutvalgets utredning NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov på høring. Utvalget foreslår en helt ny lov om behandling av straffesaker. Den någjeldende straffeprosessloven er fra 1981. Siden ikraftsettingen i 1986 har det skjedd en betydelig utvikling på straffesaksfeltet, både med hensyn til kriminalitetsbildet og straffesakenes karakter. Menneskerettighetsforpliktelser gjør seg også gjeldende i en helt annen grad enn da straffeprosessloven kom til. Straffeprosessen må bidra til kvalitet, effektivitet og rettssikkerhet i strafferettspleien og åpne for rasjonell bruk av moderne informasjonsteknologi. I tillegg er det behov for en fullstendig teknisk revisjon av loven, som er endret svært mange ganger de senere år uten et samlet oversyn.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.06.2017

Vår ref.: 16/7600 ES AIK/SRY

Høring – NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring Straffeprosessutvalgets utredning NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov.

Straffeprosessutvalget ble oppnevnt ved kgl. res. 20. juni 2014 for å foreta en bred vurdering av lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) og i samsvar med sine vurderinger legge frem forslag til en ny alminnelig lov om behandling av straffesaker. Utvalget leverte sin utredning til justis- og beredskapsministeren 3. november 2016.

Utvalgets lovutkast fremgår av utredningen side 27–92. Et sammendrag og oversikt over forslagene fremgår av utredningen side 101–116.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte av utvalgets forslag til båndleggingsregler (lovutkastet kap. 22), er tatt med i forslaget til endringer i de gjeldende båndleggingsreglene som departementet sendte på høring 21. november 2016. Det vises til høringsnotatet «Høring – lovendringer som følge av ulike terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser mv.» punkt 4.2.2 side 48, som er å finne på https://www.regjeringen.no/id2520757.

Departementet tar i utgangspunktet sikte på en samlet oppfølging av Straffeprosessutvalgets utredning.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene. Høringsfristen er 6. juni 2017.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet, fortrinnsvis per e-post, til: lovavdelingen@jd.dep.no.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Fredrik Bøckman Finstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Anette Isachsen Kræmer
lovrådgiver

 

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Generaladvokaten
ØKOKRIM
Krigsadvokatene for Nord-Norge
Krigsadvokatene for Sør-Norge
Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste(PST)
Spesialenheten for politisaker

Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den rettsmedisinske kommisjon
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Erstatningsnemda for voldsofre
Finanstilsynet
Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
Konkurransetilsynet
Kontoret for voldsoffererstatning
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Miljødirektoratet
Nasjonalbiblioteket
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges Bank
Norges forskningsråd
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Regjeringsadvokaten
Sametinget
Statens barnehus
Statens helsetilsyn
Statens sivilrettsforvaltning
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)
Stortingets ombudsmann for Forsvaret
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Stortingets utvalg for rettferdsvederlag
Tolldirektoratet

Advokatforeningen
Akademikerne
Amnesty International Norge
Befalets fellesorganisasjon
Den katolske kirke i Norge
Den norske Atlanterhavskomité
Den norske Dommerforening
Den norske forfatterforening
Den norske forleggerforening
Den norske legeforening
Den norske Helsingforskomité
Den norske Revisorforening
Det Norske Nobelinstitutt
DIXI Landsforeningen for voldtatte
Én verden
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Flyktninghjelpen
Folk og forsvar
Forskerforbundet
Forsvarergruppen av 1977
Framtiden i våre hender
Fritt ord
Gatejuristen
Greenpeace Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Human-Etisk forbund
IKT-Norge
Islamsk råd Norge
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Jushjelpa i Midt-Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens nødhjelp
Kirkerådet
Kopinor
Krisesentersekretariatet
Kvinnefronten i Norge
Kvinnegruppa Ottar
KUN
Landsforeningen for voldsofre
Landsforeningen uventet barnedød
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Leger Uten Grenser
Markedsforbundet
Medietilsynet
Menneskeverd
MIRA-senteret
Miljøstiftelsen Bellona
MOT
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Naturvernforbundet
Nei til Atomvåpen
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Offisersforbund
Norges politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk folkehjelp
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk journalistlag
Norsk Krisesenterforbund
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk militærjuridisk forening
Norsk Presseforbund
Norsk psykologforening
Norsk redaktørforening
Norsk Rettsmedisinsk Forening
Norsk rikskringkasting
Norsk sykepleierforbund
Norsk telegrambyrå
Norske kvinnelige juristers forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
Pressens Faglige Utvalg
Pressens offentlighetsutvalg
PRO-senteret
Prostituertes interesseorganisasjon i Norge
Raftostiftelsen
Rettspolitisk forening
Redd Barna
Riksarkivet
Senter for seksuelt misbrukte menn
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Statsadvokatenes forening
Stine Sofies Stiftelse
Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Senter mot incest og seksuelle overgrep Hordaland
Støttesenteret for fornærmede i straffesaker
Støttesenter mot incest Oslo
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Troms
Sparebankforeningen i Norge
Statstjenestemannsforbundet
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Tono
TV2 AS
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Voksne for barn
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Det norske menneskerettighetshuset
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets høgskole
Handelshøyskolen BI
Institutt for Forsvarsstudier
Institutt for fredsforskning (PRIO)
Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo
Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo
Norges Handelshøyskole
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
Politihøgskolen
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen