Prop. 63 L (2017–2018)

Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven (opptak og gjenbruk av forklaringer i retten mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag om endringer i straffeprosessloven og tvisteloven. Endringene gjelder opptak og gjenbruk av forklaringer i retten. Det foreslås å legge til rette for å prøve ut en ordning der forklaringer avgitt for første instans kan spilles av for å tre i stedet for muntlige forklaringer i annen instans. Videre foreslås rettens plikt til å ta opptak utvidet til å omfatte også ankeforhandling i sivile saker og hoved- og ankeforhandling i straffesaker. Opptak kan fortsatt unnlates blant annet dersom retten ikke har tilgjengelig nødvendig utstyr for å foreta opptak. Etter forslaget kan det fastsettes nærmere regler om opptak og avspilling av opptak i forskrift.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget