Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nytt regelverk for private utdanningsinstitusjoner

Det er fastsatt nye regler for private høyskoler og fagskoler som trer i kraft 1. januar 2018. De nye reglene følger opp anbefalingene fra ekspertgruppen som har sett på regelverket for bruk av statlige tilskudd og egenbetaling fra studentene.

Regelverket slår fast at private høyskoler og fagskoler skal la statlige driftstilskudd og at egenbetaling skal komme studentene og elevene til gode. Private institusjoner som mottar statstilskudd, kan ikke gi økonomisk utbytte eller på annen måte overføre overskudd til eier eller dens nærstående. 

– De nye reglene skal tilrettelegge for en effektiv kontroll med at offentlige tilskudd og at studentenes egenbetalinger benyttes i tråd med regelverket. Samtidig er det lagt vekt på at regelverket ikke skal gripe unødvendig inn i de private institusjonenes virksomhet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Først og fremst gir de nye reglene rammer for hvordan private høyskoler og fagskoler kan disponere over tilskudd og studentbetalinger, og for hvordan departementet kan føre tilsyn og kontroll med at reglene følges. 

Kunnskapsdepartementet vil utarbeide en veileder i dialog med institusjonene for det nye regelverket knyttet til universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven med forskrift. 

Les mer om utvalgets arbeid, høringen og Stortingets lovvedtak 

Krav til organisasjonsform

Det stilles krav til at private høyskoler og fagskoler skal være organisert som aksjeselskap eller stiftelse, med et unntak for visse fagskoler som i dag er organisert som studieforbund.  

Det er fastsatt overgangsregler for private høyskoler og fagskoler som ikke per 1. januar 2017 var organisert som aksjeselskap, stiftelse eller studieforbund. I slike tilfeller gjelder kravet til organisasjonsform fra 1. januar 2020. I overgangsreglene er det også fastsatt fritak for dokumentavgift ved overføring av hjemmel til fast eiendom i forbindelse endringen av organisasjonsform og fritak fra skatteplikt ved realisasjon av formuesobjekt.

 

Krav til bruk av tilskudd og studentenes egenbetalinger

Tilskudd og egenbetaling skal benyttes til den akkrediterte utdanningen og innenfor formålene i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven. Midlene skal brukes til formål som bygger opp om de NOKUT-akkrediterte og godkjente utdanningene.

 

Skille mellom akkreditert og ikke-akkreditert virksomhet

Den akkrediterte delen av virksomheten og annen aktivitet skal holdes økonomisk adskilt. Skillet kan enten etableres ved at akkreditert- og ikke-akkreditert virksomhet drives i ulike selskaper, eller ved et fullt regnskapsmessig skille internt i institusjonen.

 

Utdelingsforbud for institusjoner som mottar tilskudd

Det videreføres forbud mot utdelinger for alle institusjoner som mottar tilskudd. Forbudet omfatter hele rettssubjektet og alle inntektskilder. Utdelingsforbudet gjelder også stiftelser, som ikke kan dele ut midler, selv om dette er fastsatt i stiftelsens formål med hjemmel i stiftelsesloven.

 

Utdelingsadgang for institusjoner som ikke mottar tilskudd

For private institusjoner som ikke mottar tilskudd åpnes det for å foreta utdelinger. Aksjeloven og stiftelseslovens begrensninger vil gjelde i sin alminnelighet. Forutsetning for adgangen til å foreta utdelinger er at det ikke fører til at egenkapitalen blir lavere enn 20 prosent av de samlede eiendelene i selskapet.

 

Krav til institusjonenes avtaler med nærstående parter

Det stilles særlige krav til dokumentasjon for institusjonenes avtaler med nærstående parter. Departementet kan kreve innsyn i dokumentasjon om slike avtaler også hos den nærstående avtaleparten.

 

Presisering av styrets ansvar

Styret har ansvar for å sørge for at studentene får en utdanning som er i tråd med akkrediteringen. Styret pålegges å sørge for systematiske kontrolltiltak for å sikre at krav i og i medhold av lov blir fulgt opp.

 

Tilsyn og rapportering

Det fastsettes at alle private høyskoler og fagskoler, både som mottar og ikke mottar tilskudd, skal rapportere informasjon om virksomheten, regnskapene og studentdata til departementet. 

Departementet som tilsynsmyndighet gis tilgang til nødvendig dokumentasjon i kontrolløyemed. Det er også fastsatt en adgang for departementet til å gi pålegg om retting av forhold som strider mot lov og forskrift, overtredelsesgebyr, tvangsmulkt, krav om tilbakebetaling av tilskudd og tilbaketrekking av akkrediteringen.

Til toppen