Nytt Reindriftsstyre for 2023-2026

Landbruks- og matdepartementet og Sametinget har oppnevnt det nye Reindriftsstyret for perioden 2. februar 2023 til 31. desember 2026.

– Et velfungerende Reindriftsstyre er viktig for gjennomføring av reindriftspolitikken. Jeg er tilfreds med at det er oppnevnt et nytt reindriftsstyre med rimelig geografisk fordeling, variert bakgrunn og med en god kjønnsbalanse, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Inge Ryan fortsetter som leder av Reindriftsstyret i den nye fireårsperioden. Også Ragnhild Sparrok Larsen og Asgrim Opdal fortsetter. Nye representanter i styret er Hege Føsund Christiansen, Ellinor Marita Jåma, Anders Johansen Eira og Peder Ingar Buljo.

Sammensetning av det nye reindriftsstyret

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt følgende medlemmer:

 • Leder: Inge Ryan, pensjonist
  Vara: Christian Rekkedal, landbruksdirektør Statsforvalteren i Vestland
 • Ragnhild Sparrok Larsen, reineier Nordland reinbeiteområde
  Vara: Lars Elias Bransfjell, reineier Sør-Trøndelag 
 • Asgrim Opdal, gårdbruker og leder Filefjell reinlag
  Vara: Ragnhild Normann Jacobsen, reingjeter Vågå reinlag
 • Hege Føsund Christiansen, politiinspektør i Alta
  Vara: Kjetil Linde Holo, advokat Drammen kommune

Sametinget har oppnevnt følgende medlemmer:

 • Ellinor Marita Inderdal Jåma, kommunedirektør Røyrvik og reineier i Nord-Trøndelag reinbeiteområde
  Vara: Elin Magga, reineier Øst-Finnmark reinbeiteområde
 • Anders Johansen Eira, reineier Vest-Finnmark reinbeiteområde
  Vara: Leif Anders Somby, reineier Øst-Finnmark reinbeiteområde
 • Peder Ingar Buljo, reineier Troms reinbeiteområde
  Vara: Nils Johan Kappfjell

Bakgrunn

Reindriftsstyret er et offentlig forvaltningsorgan og skal utføre en rekke oppgaver som er gitt i eller med hjemmel i reindriftsloven, samt bidra til at myndighetene når de overordnede målene som Stortinget har fastsatt for reindriftspolitikken. Videre skal styret gi faglige råd til forvaltningen av reindriften, reinforskningen og veiledningstjenesten.

Reindriftsstyret skal bestå av syv medlemmer med personlige varamedlemmer, der leder og tre øvrige medlemmer med varamedlemmer oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet (LMD) og tre medlemmer oppnevnes av Sametinget. I samsvar med reindriftsloven § 71, skal det ved oppnevning av Reindriftsstyret «legges vekt på en rimelig geografisk fordeling, allsidige faglige forutsetninger og samfunnserfaring, og mest mulig lik representasjon av begge kjønn».

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) fremmer forslag til medlemmer i Reindriftsstyret, overfor både LMD og Sametinget.