Offisielt fra statsråd 12. mai 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. mai 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

 1. Proposisjoner og meldinger
 2. Utenriksdepartementet, utenrikssaker

  St.prp. nr. 56 (1999-2000)

  Om samtykke til tiltredelse til Europarådets avtale av 1. mai 1999 som oppretter gruppen av stater mot korrupsjon (GRECO)

  St.prp. nr. 57 (1999-2000)

  Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéavgjerd nr. 150/1999 av 5. november 1999 om endring av vedlegg XIII (transport) til EØS-avtala

  Finansdepartementet

  St.prp. nr. 61 (1999-2000)

  Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 2000

  Ot.prp. nr. 47 (1999-2000)

  Eiendomsskatt m.m. på kraftanlegg

  St.meld. nr. 2 (1999-2000)

  Revidert nasjonalbudsjett 2000

  Forsvarsdepartementet

  St.prp. nr. 58 (1999-2000)

  Om Forsvarets investeringer

  Kommunal- og regionaldepartementet

  St.meld. nr. 32 (1999-2000)

  Om ILOs 87. internasjonale arbeidskonferanse i Genève, 1. – 17. juni 1999

  Samferdselsdepartementet

  St.prp. nr. 60 (1999-2000)

  Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område

 3. Sanksjoner og ikrafttredelser
 4. Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

  Sanksjon av Stortingets vedtak av 11. april 2000 til lov om strålevern og bruk av stråling. Loven trer i kraft fra 1. juli 2000.

  Besl. O. nr. 72 Lov nr. 36

 5. Forskrifter
 6. Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

  Fastsettelse av forskrift om besittelse, omsetning og transport av nukleært materiale og flerbruksvarer. Forskriften trer i kraft straks.

 7. Delegasjon av myndighet
 8. Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet får den myndighet som tilligger Kongen i forskrift 10. juli 1997 nr. 782 om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet og innkreving av avgifter for bruk av det nasjonale jernbanenettet § 2-2 d) og e).

  (Se også pkt. 6 Andre saker)

 9. Utnevnelser m.v.
 10. Utenriksdepartementet, utenrikssaker

  Hjemmebasert sendemann i Banjul (Gambia) og Cotonou (Benin), ambassadør Kristen Christensen, utnevnes tillike til sendemann i Yaoundé (Kamerun) og Bissau (Guinea-Bissau), med rang som ambassadør.

  Gaute Kristian Gjelsten utnevnes til ulønnet generalkonsul i Kobe/Osaka, Japan.

  Inger Højbjerg Christensen utnevnes til ulønnet konsul i Herning, Danmark.

  (Se også pkt. 6 Andre saker)

  Petter Carlmark utnevnes til ulønnet konsul i Adelaide, Australia.

  Justis- og politidepartementet

  Konstituert dommer Per-Roar Berntsen utnevnes til sorenskriver i Vest-Telemark med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

 11. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en protokoll om handel med og bruk av levende genmodifiserte organismer til Konvensjonen om biologisk mangfold av 22. mai 1992.

Opprettelse av et ulønnet konsulat i Herning, Danmark.

(Se også pkt. 5 Utnevnelser m.v.)

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Thorbjørn Jagland med ektefelle ved deltakelse på NATO-utenriksministermøte i Firenze 24. – 25. mai 2000.

Olje- og energidepartementet

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkelen i 16. konsesjonsrunde.

Godkjennelse av plan for utbygging og drift av Heidrun Nord.

Samferdselsdepartementet

Tildeling av konsesjon til flyselskapet Grønlandsfly for drift av flyruter mellom Grønland og Norge v.v.

Søknad fra Timetoget Bratsbergbanen AS om tilgang til å trafikkere det statlige jernbanenettet innvilges under forutsetning av at selskapet får tillatelse til å drive jernbanevirksomhet og på nærmere vilkår som fastsettes av Samferdselsdepartementet.

(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)