Offisielt fra statsråd 12. oktober 2007

I statsråd i dag er ekspedisjonssjef Reier Søberg utnevnt til departementsråd i Nærings- og handelsdepartementet.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. oktober 2007. Følgende vedtak offentliggjøres:

 

1.      Proposisjoner og meldinger

Statsministerens kontor

St.meld. nr. 4 (2007-2008)
Om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2006-2007

 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 5 (2007-2008)
Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2006

 

Kunnskapsdepartementet

Ot.prp. nr. 2 (2007-2008)
Om lov om endringer i opplæringslova

 

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 3 (2007-2008)
Om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

 

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Delvis ikrafttredelse av lov 29. juni 2007 nr. 42 om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven.
Endringen i § 4-1, sjette ledd, annet punktum trer i kraft 1. november 2007.

 

Justis- og politidepartementet

Lov av 29. juni 2007 nr. 83 om endringer i straffegjennomføringsloven og straffeloven (opplysningsplikt, vandelskrav og varsel til fornærmede mv.) trer i kraft 1. november 2007 med unntak av endringen i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 § 45 nytt sjette ledd.

Lov av 29. juni 2007 nr. 84 om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (tiltak for å avvikle soningskøen og bedre innholdet i soningen mv.) trer i kraft 1. november 2007, med unntak av endringene i straffeloven 22. mai 1902 nr. 10 § 53 nr. 3           bokstav e og § 53 nr. 6 (program mot ruspåvirket kjøring), endringene i vegtrafikkloven 18. juni 1965 nr. 4 § 31, endringene i straffegjennomføringsloven § 6 annet ledd første punktum og § 16 fjerde ledd (prøveordning med elektronisk kontroll som straffegjennomføringsform) og endringene i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 § 37 bokstav f og § 51 bokstav a.

 

3.      Klagesaker m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Klage fra korrespondent Alf Ole Ask over Utenriksdepartementets vedtak av                 21. september 2007 om å nekte innsyn i dokument 07/00086-42. Klagen tas ikke til følge.

 

Helse- og omsorgsdepartementet

Klage over Helse- og omsorgsdepartementets vedtak av 23. mars 2007 om avslag på søknad fra Oslo søvnklinikk AS om godkjenning som sykehus, tas ikke til følge.

Klage over Helse- og omsorgsdepartementets vedtak av 26. mars 2007 om avslag på søknad fra Aleris Helse AS om godkjenning som sykehus, tas ikke til følge.

 

4.      Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Bjørn Arild Gram gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Kristin Halvorsen.

Kommunikasjonsrådgiver Ole Morten Geving utnevnes til statssekretær for statsråd Kristin Halvorsen.
(Pressemelding)

 

Kultur- og kirkedepartementet

Avdelingsdirektør Birgitte Lange utnevnes til ekspedisjonssjef i Kultur- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

 

Nærings- og handelsdepartementet

Ekspedisjonssjef Reier Søberg utnevnes til departementsråd i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

5.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge underretter, med forbehold om Stortingets samtykke, Den europeiske union om godtakelse av forordning (EF) nr. 1987/2006, rådsbeslutning av 12. juni 2007 og forordning (EF) nr. 1986/2006 om annen generasjon av Schengen informasjonssystem (SIS II).

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedtekter for Romanifolkets/taternes kulturfond fastsettes.
(Pressemelding)

 

 

Til toppen