Offisielt fra statsråd 14. desember 2007

I statsråd i dag ble blant annet forskrifter om verneplan for Oslofjorden – delplan for Buskerud fastsatt, med sju naturreservater og fire dyrefredningsområder i Buskerud. Verneområdene er med på å sikre verdifullt plante- og dyreliv ved Oslofjorden.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. desember 2007. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 18 (2007-2008)
Om lov om endringar i inkassolova (godkjenning av kvalifikasjonsbevis frå ein annan EØS-stat m.m.)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser m.m.

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 6. desember 2007 om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.
Lov om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt.
Besl. O. nr. 5 (2007-2008) Lov nr. 98.

Lov om endring i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver.
Besl. O. nr. 6 (2007-2008) Lov nr. 99.

Lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.
Besl. O. nr. 7 (2007-2008) Lov nr. 100.

Lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.
Besl. O. nr. 8 (2007-2008) Lov nr. 101.

Lov om endring i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift.
Besl. O. nr. 9 (2007-2008) Lov nr. 102.

Lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven). Lovens kap IV trer i kraft 1. januar 2008 med virkning fra og med inntektsåret 2007.
Besl. O. nr. 10 (2007-2008) Lov nr. 103.

Lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.
Besl. O. nr. 11 (2007-2008) Lov nr. 104.

Lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 69 om skattlegging av personer på Jan Mayen.
Besl. O. nr. 12 (2007-2008) Lov nr. 105.

Lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd.
Besl. O. nr. 13 (2007-2008) Lov nr. 106.

Lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Besl. O. nr. 14 (2007-2008) Lov nr. 107.

Lov om endringer i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.
Besl. O. nr. 15 (2007-2008) Lov nr. 108.

Lov om endringer i lov 10. desember 2004 nr. 77 om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.
Besl. O. nr. 16 (2007-2008) Lov nr. 109.

Lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)
Besl. O. nr. 17 (2007-2008) Lov nr. 110.

Lov om endringer i lov 15. desember 2006 nr. 73 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.
Besl. O. nr. 18 (2007-2008) Lov nr. 111.

Lov om endringer i lov 15. desember 2006 nr. 77 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning.
Besl. O. nr. 19 (2007-2008) Lov nr. 112.

Lov om endringer i lov 15. desember 2006 nr. 85 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav.
Besl. O. nr. 20 (2007-2008) Lov nr. 113.

Lov om endringer i lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak § 164 om endringer i andre lover.
Besl. O. nr. 21 (2007-2008) Lov nr. 114.

Kongelig resolusjon 16. januar 1970 nr. 2 om ikrafttreden av og delegering etter folkeregisterloven punkt 3, 4 og 5 oppheves med virkning fra og med 1. januar 2008.

Justis- og politidepartementet

Lov 29. juni 2007 nr. 80 om endringar i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter m.m. (gjennomføring av den europeiske patentkonvensjonen) trer i kraft 1. januar 2008.
Overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 80 om endringar i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter m.m. (gjennomføring av den europeiske patentkonvensjonen) fastsettes.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Kunnskapsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 6. desember 2007 til lov om endringer i opplæringslova.
Loven gjelder fra 1. januar 2008.
Besl. O. nr. 4 (2007-2008) Lov nr. 115.

Kunnskapsdepartementet, forskningssaker

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 6. desember 2007 om lov om studentsamskipnader.
Loven trer i kraft 1. august 2008.
Besl. O. nr. 3 (2007-2008) Lov nr. 116.

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 6. desember 2007 om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.
Loven trer i kraft 1. januar 2008.
Besl. O. nr. 2 (2007-2008) Lov nr. 117.

3. Forskrifter

Finansdepartementet

Forskrift om endring av forskrift 5. februar 1988 nr. 121 om ligningsbehandlingen ved særfradrag etter skatteloven § 6-82 og § 6-83 fastsettes.

Forskrift om endring av forskrift 5. september 1980 nr. 4 om utskriving, betaling og avregning av terminskatt m.v. fastsettes.

Forskrift om opphevelse av forskrift 14. januar 1983 nr. 19 om sikkerhetsstillelse for skatter ved avsetning av gevinst etter skatteloven og ved fondsavsetninger etter distriktsskatteloven fastsettes.

Forskrift om opphevelse av forskrift 11. desember 1981 nr. 8966 om sikkerhetsstillelse v ed betinget fritak for skatt fastsettes.

Fiskeri- og kystdepartementet

Forskrift om endring i forskrift 7. november 2003 nr. 1319 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten fastsettes.

Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i register over svangerskapsavbrudd (abortregisterforskriften) fastsettes.

Forskrift om opphevelse av forskrift 26. oktober 2001 nr. 1223 om sommertid fastsettes.

Justis- og politidepartementet

Forskrift til patentloven (patentforskriften) fastsettes.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og iverksettinger m.m.)

Kultur- og kirkedepartementet

Forskrift om endring i forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk av 17. juni 2005 nr. 657 fastsettes.

Miljøverndepartementet

Forskrifter om verneplan for Oslofjorden – delplan Buskerud fastsettes.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Forskrift 26. oktober 2001 nr. 1223 om sommertid fastsettes som ny forskrift med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid.

4. Delegasjon av myndighet

Nærings- og handelsdepartementet

Kongens myndighet etter lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid §§ 4, 7, 10 og 30 delegeres til Nærings- og handelsdepartementet.

5. Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Oppnevning av tingrettsdommer Anne Marie Aarrestad som varamedlem av Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. januar 2008 til og med 31. desember 2011.

6. Klagesaker m.v.

Kultur- og kirkedepartementet

Klage 6. juni 2007 fra Selbu kommune over vedtak om avslag på søknad om tildeling av tilskudd til etablering av frivillighetssentral tas ikke til følge.

Klage 7. juni 2007 fra Sarpsborg kommune over vedtak om avslag på søknad om tildeling av tilskudd til etablering av frivillighetssentral tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Frode Berge gis avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Dag Terje Andersen.
(Pressemelding)

Spesialrådgiver Øyvind Slåke utnevnes til statssekretær for statsråd Dag Terje Andersen.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Utnevning av ambassadør i New Delhi, Ann Ollestad, tillike til ambassadør i Thimpu, Bhutan.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Åremålstilsetjing av direktør Hans Christian Holte til direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT for 6 år med tiltreding frå det tidspunktet departementet fastset.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Midlertidig beordring i stillingen som sjef for Fellesoperativt hovedkvarter og tilståelse av midlertidig høyere grad som viseadmiral i Sjøforsvaret for kontreadmiral Jan Eirik Finseth med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Seniorrådgiver Tone Hobæk utnevnes til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Sorenskriver Arnfinn Agnalt utnevnes til sorenskriver ved Fredrikstad tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Ingjerd Thune utnevnes til sorenskriver ved Gjøvik tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Lagdommer Gunnar Greger Hagen konstitueres som lagmann ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av konstituert lagdommer Sven-Jørgen Lindsetmo som lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kunnskapsdepartementet

Underdirektør Karl Georg Øhrn utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Jens Stoltenberg med ektefelle ved reise til London 6. desember 2007.

Kultur- og kirkedepartementet

Det stilles statlig forsikring for forsikringsverdien, i henhold til liste over innlånte verk vedlagt oppdatert søknaden av 17. september 2007 til utstillingen ”Pablo Picasso” ved Bergen Kunstmuseum. Forsikringen gjelder i tidsrommet 1. januar til 30. juni 2008 og er betinget av sikringsutvalgets forutsetninger for tilråding av statlig forsikring oppfylles av Bergen Kunstmuseum.

Til toppen