Offisielt fra statsråd 20. mars 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. mars 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

linkdoc002005-030001#docSt prp nr 43 (1997-98) Pensjonar frå statskassa

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-050016#docOt prp nr 42 (1997-98) Om lov om årsregnskap m v (regnskapsloven)

Forsvarsdepartementet

linkdoc010005-050006#docOt prp nr 43 (1997-98) Om lov om endringer i lov av 20. mai 1988 nr 32 om militær disiplinærmyndighet

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

linkdoc030005-030011#docSt prp nr 44 (1997-98) Om trikk til nytt Rikshospital på Gaustad m v

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Forsvarsdepartementet

Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) Besl O nr 24 Lov nr 10 Lov om Etterretningstjenesten Besl O nr 23 Lov nr 11

3.Forskrifter

Kommunal- og regionaldepartementet

Forskrifter til lov om statens postselskap og lov om statens jernbanetrafikkselskap om de tilsattes rett til representasjon i selskapenes styre og bedriftsforsamling fastsettes.

4.Styrer, utvalg

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Følgende oppnevnes som medlemmer av den norske forhandlingsdelegasjonen til Roma-konferansen om en internasjonal straffedomstol fra 15. juni til 17. juli 1998:

Avdelingsdirektør Rolf Einar Fife, Utenriksdepartementet (leder) Rådgiver Kamilla H. Kolshus, Utenriksdepartementet Førstekonsulent Jo Martin Stigen, Justis- og politidepartementet

Rådgivere:

Riksadvokat Tor-Aksel Busch Generaladvokat Arne Willy Dahl Underdirektør Anne Herse, Justis- og politidepartementet Førstekonsulent Lill Annette Hagen, Forsvarsdepartementet

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å oppnevne ytterligere medlemmer av og rådgivere for forhandlingsdelegasjonen til Roma-konferansen om en internasjonal straffedomstol fra 15. juni til 17. juli 1998.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg for å vurdere alle sider ved bruken av nye gentester spesielt med tanke på tilbudet til familier med høy risiko for arvelig kreft:

Professor Stener Kvinnsland, Radiumhospitalet (leder) Professor Jaran Apold, Haukeland sykehus Tekstilkonsulent Anne Marie Andresen, Foreldregruppen for barn med Ataxia Teleangiectasia, Oslo Genetisk veileder Cathrine Bjorvatn, Haukeland sykehus Avdelingsoverlege Arvid Heiberg, Rikshospitalet Forsker Ragnhild A. Lothe, Radiumhospitalet Rektor Inger Johanne Pettersen, Høyskolen i Bodø Underdirektør Sylvi Storaas, Statens helsetilsyn Professor Lars Østnor, Det teologiske menighetsfakultet

5.Utnevnelser m v

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Rådgiver John Engstrøm utnevnes til ekspedisjonssjef i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon av herredsrettsdommer Gunnar Skjønsberg som konstituert dommer ved Hardanger sorenskriverembete fra 1. april 1998 til og med 31. desember 1998.

Kommunal- og regionaldepartementet

Konstitusjon av førstekonsulent Vigdis Svenkerud som byråsjef i Kommunal- og regionaldepartementet til og med 30. september 1998.

Kulturdepartementet

Ekspedisjonssjef Kjell Myhren utnevnes til ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Konstitusjon av byplansjef Ellen S. de Vibe som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Cand.oecon. Inger Østensen utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Finans- og tolldepartementet

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Kongeriket Norge og Republikken Venezuela til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunngåelse og skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og av formue, undertegnet i Caracas den 29. oktober 1997.

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Kongeriket Norge og Republikken Singapore til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet i Singapore den 19. desember 1997.

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Kongeriket Norge og Republikken Argentina til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Buenos Aires den 8. oktober 1997.

Olje- og energidepartementet

Konsesjon gis til Akershus Kraft AS for erverv av Bøhnsdalen kraftverk.

Statkraft SF – Gjeldende prøvereglement for Suldalslågen i Suldal kommune, Rogaland, endres og forlenges til 31. desember 2003.

Lagt inn 20 mars 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen