Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 25. november 1994


OFFISIELT FRA STATSRÅD 25. november 1994

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. november 1994. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.

Administrasjonsdepartementet

Seksjonssjef Roar Svartberg utnevnes til avdelingsdirektør i Administrasjonsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Lærer Elisabeth Aspaker, Harstad oppnevnes som ny vararepresentant for direktør Arnulf Ingebrigtsen i Norges Banks hovedstyre.

Forsvarsdepartementet

Kommandør II Jan Henrik Eriksen utnevnes til kommandør I i Sjøforsvaret og beordres til tjeneste som Stabssjef i Forsvarets overkommando/Sjøforsvarsstaben fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein Bjørn Brekke utnevnes til kommandør II i Sjøforsvaret og beordres til tjeneste som sjef for Undervannsbåtinspeksjonen fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Odd Brennesvik utnevnes til oberst II i Feltartilleriet og beordres til tjeneste som avdelingssjef for Forsvarets felles materielltjeneste i Forsvarets overkommando/Forsyningsstaben fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Major, midlertidig oberstløytnant Bjørn Skaar utnevnes til oberstløytnant i Luftforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Knut Kallerud konstitueres som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet for 2 år fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sanksjoner

Barne- og familiedepartementet

Lov om endringer i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barnevern- tjenester (barnevernloven). Lov nr. 62 Besl. O. nr. 4

Ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Lov om endringer i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester § 2-4, § 6-8, § 7-2 bokstav g), § 8-4 første ledd første punktum og § 8-4 annet ledd første punktum trer i kraft straks.

Justis- og politidepartementet

Delvis ikrafttredelse av lov 24. juni 1994 nr. 40 om endringer i forsikringslovgivningen m.v. (ny § 4 a i naturskadeforsikringsloven trer i kraft 1. januar 1995).

Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Forskrift om fastsetting og innkreving av avgift til Norsk Naturskadepool etter lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring § 4 a.

Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 1979 nr. 3420 om instruks for Norsk Naturskadepool.

Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 20 (1994-95). Om samtykke til: 1) ratifikasjon av Konvensjon om internasjonalt ansvar for skade voldt av romgjenstander, undertegnet 29. mars 1972, 2) tiltredelse til Konvensjon om registrering av gjenstander som er skutt ut i verdensrommet, av 12. november 1974.

Finans- og tolldepartementet

St.prp. nr. 21 (1994-95). Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1994

St.prp. nr. 22 (1994-95). Om fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån

St.meld. nr. 13 (1994-95). Kredittmeldingen 1993. Om virksomheten til Norges Bank, Kredittilsynet, Statens Banksikringsfond, Statens Bankinvesteringsfond, Oslo Børs og Verdipapirsentralen i 1993

Ot.prp. nr. 11 (1994-95). Endringar i skattelovgjevinga

Ot.prp. nr. 12 (1994-95). Om endringer i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

Andre saker

Utenriksdepartementet, bistandssaker

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å yte tilskudd på NOK 10.500.000 til finansiering av syklonvarslingssystem i Vietnam.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Godkjenning av våpen og flagg for Tinn kommune, Telemark.

Kulturdepartementet

Kulturdepartementets vedtak av 22. juni 1994 om ikke å innvilge Finansavisen produksjonstilskudd opprettholdes.

Vedtekter for Utsmykkingsfondet for offentlige bygg av 24. april 1981 oppheves.

Nærings- og energidepartementet

Gunneierne til Stadheim og Hellebostad v/Paul Stadheim gis tillatelse etter vassdragsloven til gjenoppbygging av kraftverk i Stadheimfallene i Bygdaelva i Hellesylt, Stranda kommune i Møre og Romsdal fylke.

Lagt inn 30 november 1994 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen