Offisielt fra statsråd 25. november 1994


OFFISIELT FRA STATSRÅD 25. november 1994

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. november 1994. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.

Administrasjonsdepartementet

Seksjonssjef Roar Svartberg utnevnes til avdelingsdirektør i Administrasjonsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Lærer Elisabeth Aspaker, Harstad oppnevnes som ny vararepresentant for direktør Arnulf Ingebrigtsen i Norges Banks hovedstyre.

Forsvarsdepartementet

Kommandør II Jan Henrik Eriksen utnevnes til kommandør I i Sjøforsvaret og beordres til tjeneste som Stabssjef i Forsvarets overkommando/Sjøforsvarsstaben fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein Bjørn Brekke utnevnes til kommandør II i Sjøforsvaret og beordres til tjeneste som sjef for Undervannsbåtinspeksjonen fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Odd Brennesvik utnevnes til oberst II i Feltartilleriet og beordres til tjeneste som avdelingssjef for Forsvarets felles materielltjeneste i Forsvarets overkommando/Forsyningsstaben fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Major, midlertidig oberstløytnant Bjørn Skaar utnevnes til oberstløytnant i Luftforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Knut Kallerud konstitueres som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet for 2 år fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sanksjoner

Barne- og familiedepartementet

Lov om endringer i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barnevern- tjenester (barnevernloven). Lov nr. 62 Besl. O. nr. 4

Ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Lov om endringer i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester § 2-4, § 6-8, § 7-2 bokstav g), § 8-4 første ledd første punktum og § 8-4 annet ledd første punktum trer i kraft straks.

Justis- og politidepartementet

Delvis ikrafttredelse av lov 24. juni 1994 nr. 40 om endringer i forsikringslovgivningen m.v. (ny § 4 a i naturskadeforsikringsloven trer i kraft 1. januar 1995).

Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Forskrift om fastsetting og innkreving av avgift til Norsk Naturskadepool etter lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring § 4 a.

Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 1979 nr. 3420 om instruks for Norsk Naturskadepool.

Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 20 (1994-95). Om samtykke til: 1) ratifikasjon av Konvensjon om internasjonalt ansvar for skade voldt av romgjenstander, undertegnet 29. mars 1972, 2) tiltredelse til Konvensjon om registrering av gjenstander som er skutt ut i verdensrommet, av 12. november 1974.

Finans- og tolldepartementet

St.prp. nr. 21 (1994-95). Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1994

St.prp. nr. 22 (1994-95). Om fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån

St.meld. nr. 13 (1994-95). Kredittmeldingen 1993. Om virksomheten til Norges Bank, Kredittilsynet, Statens Banksikringsfond, Statens Bankinvesteringsfond, Oslo Børs og Verdipapirsentralen i 1993

Ot.prp. nr. 11 (1994-95). Endringar i skattelovgjevinga

Ot.prp. nr. 12 (1994-95). Om endringer i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

Andre saker

Utenriksdepartementet, bistandssaker

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å yte tilskudd på NOK 10.500.000 til finansiering av syklonvarslingssystem i Vietnam.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Godkjenning av våpen og flagg for Tinn kommune, Telemark.

Kulturdepartementet

Kulturdepartementets vedtak av 22. juni 1994 om ikke å innvilge Finansavisen produksjonstilskudd opprettholdes.

Vedtekter for Utsmykkingsfondet for offentlige bygg av 24. april 1981 oppheves.

Nærings- og energidepartementet

Gunneierne til Stadheim og Hellebostad v/Paul Stadheim gis tillatelse etter vassdragsloven til gjenoppbygging av kraftverk i Stadheimfallene i Bygdaelva i Hellesylt, Stranda kommune i Møre og Romsdal fylke.

Lagt inn 30 november 1994 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen