Offisielt frå statsrådet 8. august 2008

I statsråd i dag vart det mellom anna vedteke to endringar i straffeprosesslova i samband med DNA-etterforskningsregisteret.

Statsråd vart halde på Oslo slott 8. august 2008. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og politidepartementet

Lov 18. januar 2008 nr. 3 om endringar i straffeprosesslova (utvidelse av DNA-registeret) trer i kraft 1. september 2008.
(Sjå pkt. 2 Forskrifter)
(Pressemelding)

Lov 27. juni 2008 nr. 67 om endringar i straffeprosesslova (DNA-etterforskningsregisteret) trer i kraft 1. september 2008.
(Sjå pkt. 2 Forskrifter)
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2008 til lov om endringar i barnehageloven (rett til plass i barnehage)
Besl. O nr. 100 (2007-2008)Lov nr. 73

2. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Forskrift om endring av forskrift om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen) fastsettes.
(Sjå pkt. 1 Sanksjonar og iverksetjingar)

3. Styrer, utval

Olje- og energidepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Petroleumsprisrådet for 2 år :

1. Professor Trine-Lise Wilhelmsen (Oslo), leder
2. Professor Pål Korsvold, varaleder (Oslo)
3. Førsteamanuensis Hilde Christiane Bjørnland (Bærum)
4. Professor Kåre P. Hagen (Bergen)
5. Avdelingsdirektør Geir Åvitsland (Oppegård), Finansdepartementet
6. Underdirektør Gro Anundskaas (Nittedal), Olje- og energidepartementet

Varamedlemmer:
For nr. 5. Underdirektør Lone Semmingsen
For nr. 6 Ekspedisjonssjef Anders Bjarne Moe

4. Klagesaker m.m.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journalist Linn Karen Ravn, Dagens Næringsliv, over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 1. juli 2008 om ikke å gi innsyn i sak 200801307, dokument 3. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra journalist Linn Karen Ravn, Dagens Næringsliv, over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 6., 7., 9. og 22. mai 2008 om ikke å gi innsyn i dokumentene 200300451-7, 200500966-2, 200500966-3, 200500966-4, 200402030-1, 200503577-1 og klage på delvis innsyn i dokumentene 200406036-4 og 200801562-1. Klagene tas ikke til følge.

5. Utnemningar m.m.

Utanrikssdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Abidjan, Merete Lundemo, utnevnes tillike til ambassadør i Conakry, Guinea.

Ambassadør i Abidjan, Merete Lundemo, utnevnes tillike til ambassadør i Ouagadougou, Burkina Faso.

Ambassadør i Guatemala, Lars Vaagen, utnevnes tillike til ambassadør i Belmopan, Belize.

Ambassadør i Guatemala, Lars Vaagen, utnevnes tillike til ambassadør i
San Salvador, El Salvador.

Ambassadør i Guatemala, Lars Vaagen, utnevnes tillike til ambassadør i Tegucigalpa, Republikken Honduras.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Departementskonstituert avdelingsdirektør Anne Merete Folkvord utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst Bjørn Tore Solberg utnevnes til brigader i Hæren og beordres til tjeneste som nestleder ved Avdeling for sikkerhetspolitikk i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Arild Oma som statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter fram til 31. desember 2009.

Konstitusjon av statsadvokat Ole Bredrup Sæverud som
førstestatsadvokat /embetsleder ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer og til og med 30. september 2010.

Universitetsstipendiat Runar Torgersen utnevnes til statsadvokat ved Riksadvokatembetet med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

6. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Noteveksling om inngåelse av avtale om traktatsuksesjon mellom Kongeriket Norge og Bosnia-Hercegovina.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for olje- og energiminister Terje
Riis-Johansen og ektefelle Anne Birgitte Riis-Johansen ved reise til Beijing
6.-13. august 2008.

Til toppen