Offisielt frå statsrådet 13. august 2010

I statsrådet i dag vart det blant anna stilt statleg forsikring for utstillinga ”Sakrale skatter fra Kreml” ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i perioden 23. september 2010 til 16. januar 2011.

Statsråd vart halde på Oslo slott 13. august 2010. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeidsdepartementet

Provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom YS Spekter ved forbundene Delta, Parat og Bibliotekarforbundet og Spekter i forbindelse med tariffoppgjøret 2010.

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 14.06.2010 til lov om endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven (gjennomføring av forordning (EF) nr. 1370/2007 av 23. oktober 2007 om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og 1107/70).
Lovvedtak 66 (2009-2010). Lov nr. 51.

2. Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften).

3. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør Tore Hattrem utnevnes til ambassadør i Kabul, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Jens-Petter Kjemprud utnevnes til ambassadør i Khartoum, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør i Luanda, Jon Vea, utnevnes tillike til ambassadør i Malabo, Ekvatorial-Guinea.

Ambassadør i Abuja, Kjell Lillerud, utnevnes tillike til ambassadør i Lome, Togo.

Ministerråd Helge Skaara utnevnes til ambassadør i Caracas, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Hilde Haraldstad utnevnes til ambassadør i Colombo, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Henrik Ofstad utnevnes til ambassadør i Zagreb, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant Hans Bakke utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Sjef for Politihøgskolen, Hans Sverre Sjøvold, utnevnes til ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Rådgiver Kristin Ryan, rådgiver Kyrre Grimstad og seniorrådgiver Anne-Karin Nesdam utnevnes til lovrådgivere i Justis- og politidepartementet.

Seniorrådgiver Torunn Salomonsen og rådgiver Tonje Rønneberg Ruud konstitueres som lovrådgivere i Justis- og politidepartementet til og med 31. desember 2010.

Kunnskapsdepartementet

Seniorrådgiver Heidi Dybesland utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Statsministerens kontor

Ansvaret for lov 27. november 1992 nr. 112 om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalens vedlegg V punkt 2 (rådsforordning (EØF) nr. 1612/68) om fri bevegelighet mv. innenfor EØS overføres fra Justis- og politidepartementet til Arbeidsdepartementet.

Kulturdepartementet

Det stilles statlig forsikring for utstillingen ”Sakrale skatter fra Kreml” ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i perioden 23. september 2010 til 16. januar 2011. Forsikringen gjelder i tidsrommet 25. august til 16. februar 2011 og er betinget av at sikringsutvalgets forutsetninger for tilråding av statlig forsikring oppfylles av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.