Pilotprosjekt om samarbeid mellom statlig tilsyn og kommunal egenkontroll

En rapport om hvordan statlig tilsyn gjennomført av Fylkesmannen kan samordnes med kommunerevisjonens arbeid med egenkontroll i kommunen er nylig lagt fram. Målsetninger for pilotprosjektet har vært økt læringsutbytte rundt dette i kommunene, og styrket samarbeid mellom kommunal revisjon og statlig tilsyn.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Agder kommunerevisjon og KS Agder har i 2016 gjennomført prosjektet «Læring, utvidet samarbeid om tilsyn og kommunenes egenkontroll», med økonomisk støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Prosjektet har hatt som mål å få økt kunnskap om forholdet mellom kommunenes egenkontroll og statlig tilsyn. Den kommunale egenkontrollen skal bidra til at kommunestyrets politikk blir gjennomført, at innbyggerne får de tjenester de har krav på og at ressursene blir forvaltet på en effektiv måte. Statlig tilsyn er et virkemiddel som blant annet skal etterse at kommunene oppfyller sine lovpålagte plikter.

Resultatene av prosjektet viser at selv om tilsyn og egenkontroll har ulike formål, kan disse kontrollmekanismene ha god effekt når de utøves sammen.

Rapporten viser at det er en glidende overgang mellom Fylkesmannens kontroll og veiledning, og at det er et potensial for økt læring for kommunene ved å utnytte dette spillerommet og i større grad vektlegge veiledningsdimensjonen.

Prosjektet har vært ledet av en styringsgruppe som består av representanter for Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Agder kommunerevisjon IKS, KS Agder og Kristiansand kommune. Det har vært gjennomført et pilottilsyn med en ungdomsskole og et tilsyn/revisjon etter en hendelse i barnevernet.

Styringsgruppen gir en rekke anbefalinger for et utvidet samarbeid mellom tilsyn og kommunenes egenkontroll.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt rapporten, og erfaringene fra prosjektet vil inngå i arbeidet med målsettingen om et mer koordinert og effektivt statlig tilsyn med kommunene som er omtalt i stortingsmeldingen Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner (Meld. St. 14 (2014–2015)). 

Les rapporten:

Til toppen