Norge inngår samarbeidsavtale om blå og grønn vekst med Portugal

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge og Portugal har undertegnet en ny samarbeidsavtale gjennom EØS-midlene på over 900 millioner kroner. Av dette skal over 550 millioner (62 millioner euro) brukes på å styrke næringslivs-, forsknings- og klimasamarbeidet.

– Både i Norge og Portugal er bedrifter som lever av havet en viktig drivkraft i økonomien. Vi samarbeider godt i dag, og vi ønsker å forsterke dette samarbeidet ytterligere gjennom den nye samarbeidsavtalen, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

Avtalen ble signert av statssekretær Elsbeth Tronstad og Portugals minister for infrastruktur Pedro Marques i Lisboa 22. mai. Foto: Christian Grotnes Halvorsen, UD
Avtalen ble signert av statssekretær Elsbeth Tronstad og Portugals minister for infrastruktur Pedro Marques i Lisboa 22. mai. Foto: Christian Grotnes Halvorsen, UD

Avtalen han viser til, er fordelingen av 102,7 millioner euro i EØS-midler til Portugal som ble undertegnet i Lisboa i dag. En stor del av dette er satt av til å skape blå og grønn vekst. Innovasjon Norge kommer til å spille en nøkkelrolle for å tilrettelegge for samarbeid mellom norske og portugisiske partnere.

Til sammen seks programmer og fond skal gjennomføres:

  • Blå vekst – næringsutvikling og forskning (38 millioner euro)
  • Grønn vekst – klima og energi (24 millioner euro)
  • Likestilling (seks millioner euro)
  • Sivilt samfunn (elleve millioner euro)
  • Kultur (ni millioner euro)
  • Bilateralt fond (2,05 millioner euro)

– Det er ikke bare norsk næringsliv og forskningsinstitusjoner som kan inngå i samarbeidsprosjekter. Her ligger det store muligheter for blant annet kommuner, frivillige organisasjoner og kultursektoren. Alle som vil være med å skape et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa er velkomne til å delta, sier Bakke-Jensen.

I tillegg til Innovasjon Norge er disse norske fagetatene ansvarlige for å rekruttere norske partnere til prosjekter: Forskningsrådet, Riksantikvaren og Senter for internasjonalisering av utdanning.

I månedene fremover skal de norske fagetatene samarbeide med portugisiske kolleger om å utvikle programmene. Åpne utlysninger av støtte til samarbeidsprosjekter kommer først senere.

Fakta om EØS-midlene

  • Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa.
  • Avtalen har en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene. EØS-midlene er Norges bidrag til dette.
  • EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland. Portugal mottar 102,7 millioner euro av denne potten.
  • Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

Se vedlagte faktaark for en oversikt over hvordan EØS-midlene skal gjennomføres i Portugal.